Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

DẠNG BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Bước 1: Đọc kỹ câu chủng loại và cố gắng hiểu ý chủ yếu của câu đó. Chăm chú đến đầy đủ từ khóa và cấu trúc được áp dụng ở câu gốc.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất violet

Bước 2: Đọc hồ hết từ mang lại sẵn ở câu bắt buộc viết lại. Dựa vào kết cấu ở câu chủng loại và chuyển ra cách viết lại theo cấu trúc khác cơ mà vẫn duy trì được ý thiết yếu của câu mẫu.

Bước 3: Viết câu bắt đầu đúng ngữ pháp, đúng chính tả theo câu trúc mới.

Bước 4: Đọc và kiểm tra lại câu mới và chỉnh sửa nếu cần.

CÁC CÔNG THỨC VÀ MẸO LÀM BÀI TẬP BÁM SÁT

DẠNG 1: CHUYỂN TỪ THÌ QKĐ -> HTHT VÀ NGƯỢC LẠI

1. S + began / started + lớn V/ V-ing + time ago (Có began / start : bắt đầu)

=> S + have / has + V3 / ed + for khoảng thời gian / since + mốc thời gian (HTHT)

=> S + have / has + been + V-ing + for khoảng thời gian / since + mốc thời gian (HTHTTD)

2. S + last + Ved +thời gian + ago: Lần sau cùng làm gì

=> S + have/ has +not + V3/ ed + for + thời gian

=> It’s + time+ since + S + last + Ved.

=> The last time + S + V2/ ed + was + time + ago.

3. This is the first time + S +have /has+ V3/ed : Lần đầu làm gì

=> S + have/ has + never + V3/ed + before

=> S + have/ has + not + V3/ed + before

4. This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have / has+ V3/ed

=> S +have/ has + never + V3/ed + such a/an+ ADJ+ N

=> S+ have/ has never+ V3/ed + a more + ADJ+ N than this

DẠNG 2: CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI SO...THAT, SUCH...THAT, ENOUGH , TOO

1. TOO....TO (-) quá ...đến nỗi ko thể...

S + V + too + Adj / Adv + (for O) + TO-V

2. ENOUGH....TO : đủ

S + V + Adj + enough + (for O) + To-V

S + V + enough + N + (for O) + To-V

3. SO....THAT

S + V + so + Adj / Adv + that + S + V

4. SUCH ......THAT

S + V + such + (a/an) + Adj + N + that + S + V

5. IN ORDER THAT -> IN ORDER TO

S + V + so that/ in order that+ S + V (chỉ mục đích)

S + V + to / in order khổng lồ / so as to lớn + V

DẠNG 3: CHUYỂN ĐỔI BECAUSE & ALTHOUGH

1. BECAUSE -> BECAUSE OF

BECAUSE + CLAUSE (S V), ....

BECAUSE OF + NP (V-ING / TTSH + N/ THE + ADJ + N)

2. ALTHOUGH -> IN SPITE OF / DESPITE

ALTHOUGH + CLAUSE (S V), ....

IN SPITE OF + NP (V-ING / TTSH + N/ THE + ADJ + N)

QUY TẮC CHUNG

1) nếu như S ở 2 mệnh đề giống nhau và là hễ từ thường => Bỏ chủ từ, V thêm ING .

Ex: Although Tom got up late, he got to school on time.

=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to lớn school on time.

2) Nếu công ty từ là danh từ + be + tính từ => Đem tính từ đặt trước danh từ, quăng quật to be 

Ex: Although the rain is heavy,.......

=> Despite / in spite of the heavy rain, ......

3) Nếu công ty từ là đại tự + be + tính từ: (đại tự = he / she/ they/ you/ we/ it)

- Đổi đại từ thành TTSH ( his / her / their...) ,đổi tính từ thành danh từ , bỏ “ to be”

Ex: Although he was sick,........ => Despite / in spite of his sickness,.......

4) Nếu chủ từ là đại từ + V + Adv 

- Đổi đại từ thành TTSH ( his / her / their...), động từ bỏ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ để trước danh từ bỏ

Ex: Although He behaved impolitely,.....

=> Despite / in spite of his impolite behaviour,.........

5) nếu như câu tất cả dạng: there be + danh từ => Thì bỏ there be 

Ex: Although there was an accident,.....

=> Despite / in spite of an accident,......

6) nếu câu có dạng : It (be) + tính trường đoản cú về thời tiết => Đổi tính trường đoản cú thành danh tự thêm the phía trước.

Ex: Although it was rainy, ..... => Despite/in spite of the rain, ……….

7) ví như câu tất cả dạng: Danh trường đoản cú + (be) + V3/ed ( câu bị động)

=> Đổi V3/ed thành danh từ, thêm the phía trước cùng of phía sau, danh tự câu trên lấy xuống nhằm sau of

Ex: Although television was invented, .....

=> Despite / in spite of the invention of television, ……….

8 ) cách thức cuối cùng cũng là cách thức dễ nhất : thêm the fact that trước mệnh đề.

Ex: Although he behaved impolitely,.....

=> Despite / in spite of the fact that he behaved impolitely,...

DẠNG 4: CÂU NHẤN MẠNH

1 . It’s + adj + (for O) + To-V : Ai đó làm gì như ráng nào?

=> Ving...+ be + ADJ + (for sb)

=> S + find + Ving/ it/ N + ADJ + To-V

2. That- clause + be + Adj

=> S + V + it + Adj + that- clause

DẠNG 7: SUGGEST

Các cấu trúc liên quan đến câu gián tiếp

- Đề nghị: Suggest

Shall we+ V..../Let's+ V.../How/What about+ Ving..../Why dont we + V ..

=> S+ suggested+ Ving: đề xuất cùng làm cho gì.

- Gợi ý cho những người khác: “Why don’t you+ Vo?

=> S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't + V

DẠNG 8: IF

Đề cho 2 câu cá biệt hoặc nối với nhau bằng những chữ như: so = that’s why (vì thế), because (bởi vì)

Đối cùng với dạng này nếu các em thấy :

- Cả 2 câu hầu như chia thì tương lai thì dùng một số loại 1 (không đậy định)

- Một bên hiện tại, một mặt tương lai / hiện tại thì dùng một số loại 2 (đổi thể)

- Nếu có quá khứ trong số đó thì dùng loại 3 (phủ định)

CHÚ Ý

Đề mang lại (-) viết lại (+) và ngược lại

Nếu có because lấy mệnh đề sau because là mệnh đề “if”

Nếu có so, that’s why thì thì viết bình thường

Ví dụ: I will go there. I will buy you a dog.

=> If I go there, I will buy you a dog.

I can’t go out because it is raining.

=> If it weren’t raining, I could go out.

Unless -> If....not

Unless sẽ thay vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ lại nguyên.

Ex: If you don’t speak loudly, he won’t hear.

=> Unless you speak loudly, he won’t hear.

DẠNG 9: SO SÁNH HƠN / BẰNG / NHẤT / KÉP

1) A rộng B B không bằng A

Short-adj + er than => not + as / so + adj + as

More + long-adj + Than

Nguyên tắc : nếu như đề mang lại so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định

Ex: Tom is taller than Mary : Tom cao hơn nữa Mary

=> Mary is not as / so tall as Tom : Mary không tốt bằng Tom

2) không ai ... Bằng A A là ...nhất (the + short-adj + est / the most + long-adj)

Nguyên tắc: so sánh bằng => so sánh nhất

Ex: No one in the class is as tall as Tom: không ai trong lớp cao bởi Tom=> Tom is the tallest in the class. (Tom cao nhất lớp)

3. đối chiếu kép

- mẫu câu càng ngày càng…, mỗi lúc một…

- S + V + more and more + adj/adv

- S + V + adj-er and adj-er/ adv-er and adv-er

• mẫu câu càng… thì càng…

The + đối chiếu hơn S + V, the + đối chiếu hơn S + V

DẠNG 10: PASSIVE VOICE

Cách chuyển sang câu bị động:

B1: xác minh S, V, O, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ xứ sở câu nhà động

B2: Đưa trong câu chủ động xuống làm cho trong câu bị động

B3: khẳng định V trong câu dữ thế chủ động ở thì gì thì chia “ tobe” ngơi nghỉ thì đó

B4: mang S vào câu chủ động đưa xuống có tác dụng O ở câu thụ động và đặt “ by” trước O

B5: ví như trong câu có trạng ngữ chỉ thời gian (adv of time) với trạng ngữ chỉ xứ sở (Adv of place) thì trạng ngữ chỉ nơi chốn đặt TRƯỚC “by” cùng trạng ngữ chỉ thời gian để SAU “by”

Chú ý

+ ví như S1 trong câu dữ thế chủ động là : I, we, he, they , she, someone, people, something, somebody…ta hoàn toàn có thể bỏ đi trong câu bị động

+ ví như S1 trong câu dữ thế chủ động là : No one, nobody, nothing (-) thì ta bắt buộc chia câu tiêu cực ở thể phụ định rồi bỏ no one, nobody, nothing

+ ví như câu gồm 2 tân ngữ , ta phải đưa tân ngữ 1 cai quản ngữ, chia động từ bỏ , ghi lại tân ngữ 2

Câu bị động bao gồm động từ tường thuật / 2 chủ từ

Những đụng từ trần thuật (Reporting Verbs = V1) hay gặp:

think consider know believe say

suppose suspect rumour declare

Đề cho: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + …..

Cách 1: It + is /was + V3/ed + that + S + V…..

Cách 2: S2 + be + V3/ed + To-V (2 V thuộc thì)

S2 + be + V3/ed + to lớn have V3/ ed (2 V khác thì)

DẠNG 11: IT TAKES / SPEND

It takes / took + O + time + To-V = S + spend + time + V-ing

DẠNG 12 : ĐẢO NGỮ

1. NO SOONER -> HARDLY ( Vừa new ….. Thì sẽ )

No sooner + had + S + V3/ed + than + S V

= Hardly + had + S + V3/ed + when + S V

= Scarely + had + S + V3/ed + when + S V

2. Only

Only after /only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…

Only by + noun/V-ing + trợ rượu cồn từ/ KK + S + V….: chỉ bằng cách làm gì

Chú ý: nếu như trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:

Ex: Only when you grow up, can you understand it. 

3 . Đảo ngữ cùng với Not only……. But……also…

Not only + TĐT + S + V but…. Also……….

Ex: Not only is he good at English but he also draws very well.

4. Đảo ngữ cùng với SO

So + Adj/ Adv + TĐT + S + V + that–clause (mệnh đề danh từ)

Ex: So dark is it that I can’t write.

So + adjective + be + N + clause

Ex: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

5. Đảo ngữ cùng với until/ till + clause/ Adv of time + TĐT + S + V

Practice:

1. The trains couldn’t run because of the snow.

=> The snow ............................................................................................

2. I didn’t arrive in time to lớn see her.

=> I wasn’t early ....................................................................................

3. I’m sorry I was rude lớn you yesterday.

=> I apologize .........................................................................................

4. He didn’t hurry, so he missed the train.

=> If ........................................................................................................

5. Janet is the best tennis- player in the club.

=> No one ................................................................................................

6. I haven’t seen that man here before.

=> It’s .......................................................................................................

7. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

=> The furniture was too ..........................................................................

8. The robbers made the ngân hàng manager hand over the money.

=> The ngân hàng manager...............................................................................

9. He learned lớn drive when he was 18.

=> He has ................................................................................................

10. She had never been unhappy before.

=> She was unhappier .............................................................................

11. It was so late that nothing could be done.

=> It was too ............................................................................................

12. I asked the khách sạn porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

=> “Please ..............................................................................................

13. They’ll have to change the date of the meeting again.

=> The date .............................................................................................

14. The garage is going to lớn repair the car for us next week.

=> We are going ......................................................................................

15. The bus takes longer than the train.

=> The train .............................................................................................

16. John has not had his hair cut for over six months.

=> It’s .......................................................................................................

17. Maria says she’ll lượt thích to have been put in a high class.

=> Maria wishes ......................................................................................

18. Would you lượt thích me lớn finish the work tonight?

=> I’ll .......................................................................................................

19. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

=> In ........................................................................................................

20. My husband didn’t leave the oto keys, so I couldn’t pick him up at the station.

=> If my husband .....................................................................................

Bạn đang xem: Bài Tập đối chiếu Hơn Và so sánh Nhất Violet, bài bác Tập đối chiếu Kép Trong tiếng Anh trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học kiến tạo tại thành phố hcm – dùng Gòn

Bạn đang suy nghĩ Bài Tập đối chiếu Hơn Và đối chiếu Nhất Violet, bài Tập so sánh Kép Trong giờ đồng hồ Anh yêu cầu không? nào hãy thuộc mailinhschool.edu.vn đón xem bài viết này ngay dưới đây nhé, vì nó hết sức thú vị với hay đấy!


So sánh kép – Double Comparison là dạng bài so sánh dùng để biểu đạt sự việc ngày càng phát triển về số lượng, hóa học lượng. Trong số bài thi giờ đồng hồ Anh ngoài những dạng bài thường thấy như đối chiếu hơn, so sánh nhất, so sánh bằng thì đối chiếu kép cũng là dạng bài tập đối chiếu cũng mở ra trong các bài thi. Do vậy, bài viết này mang về những bài xích tập đối chiếu kép trong tiếng Anh giúp đỡ bạn luyện tập, thực hành cải thiện kiến thức về mảng đối chiếu này.Bạn sẽ xem: bài xích tập đối chiếu hơn và đối chiếu nhất violet


Có thể bạn quan tâm

*


Mục Lục


Tóm tắt kết cấu so sánh kép

Cấu trúc 1: Comparative & comparative (càng … càng …)

Short adjective – er và short adjective – er (dùng phổ biến một tính từ)

More và more + long adjective

Ví dụ: He is taller và taller. (Anh ấy ngày càng cao)

He is getting more and more handsome. (Anh ấy càng ngày đẹp trai)

Cấu trúc 2: The comparative … the comparative … (càng … thì càng …)

The + short adj/adv – er + S + V, the + short adj/adv – er +S +V

The more + long adj/adv + S + V, the more + long adj/adv +S +V

The + short adj/adv – er + S + V, the more + long adj/adv +S +V

The more + long adj/adv – er + S + V, the + short adj/adv – er +S +V

Ví dụ: The hotter the weather, the faster they walk. (Thời máu càng lạnh thì họ quốc bộ càng nhanh)

*

Chú ý: Cấu trúc bên trên ta dùng vẻ ngoài so sánh hơn hết hai mệnh đề.

Đang xem: bài bác tập đối chiếu hơn và so sánh nhất violet

Ngoài ra, có một vài mẫu cấu tạo biến thể khác như:

The less + long adj/adv + S + V, the less + long adj/adv + S + V

More & more + Noun

Less & less + Noun

Ví dụ: More and more people are workers. (càng ngày càng nhiều người dân làm công nhân)

Bài tập đối chiếu kép Violet

Bài tập khoanh tròn vào giải đáp đúng.

________ I study about endangered species, the more I worry about their extinction.Bad
Better
More better
The better
Lan is becoming _______ .Tall and tall
More tall và more tall
Taller & taller
More tall and taller________ people work farmers
Less & less
More và less
Less and more
Fewer________ she got, ________ she became.The more older/the quieter
Older/quieter
Older/more quieter
The older/the quieter_______ I live, _______ time I realize.The longer/the more precious
Longer/more precious
More longer/more precious
The more longer/the more precious

*

Đáp án

Bài tập đối chiếu kép giỏi thi

Điền từ vào vị trí trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

The (hard) …….. You work, (good) ……… you will study.The (mature) ……… she is the (beautiful) ……… .(little) ……… I am getting lazy.The (high) ……… the unemployment rate is getting, the more the crime rate is becoming.The weather is (hot/hot)…….. .

Xem thêm: 25 Bài Tập Lập Vòng Lặp C++ Có Lời Giải Chi Tiết, Tính Tổng: S= 1^2 + 2^2 + 3^2 +

*

Đáp án:

Bài viết “Bài tập so sánh kép trong giờ Anh – bài tập nâng cấp kiến thức” trên sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức, nâng cao khả năng làm cho bài. Với qua một vài bài tập trên một phần giúp được chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc dạng bài tập so sánh kép trong các bài kiểm tra, bài thi tiếng Anh.


Vậy là cho đây nội dung bài viết về Bài Tập so sánh Hơn Và so sánh Nhất Violet, bài bác Tập so sánh Kép Trong giờ Anh đã tạm dừng rồi. Mong muốn bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên trang web mailinhschool.edu.vn