Hầu hết các ngôn ngữ đều sở hữu cách nói chúc may mắn, hay có thể nói là bạn mong muốn rằng bất kể điều gì họ chuẩn bị làm vẫn thành công. Từ bonne Chance! nghỉ ngơi Pháp mang lại gangi þér vel! làm việc Iceland hoặc samlang laor! bởi tiếng Khmer. Thật vui lúc biết rằng bất cứ bạn đi đâu trên gắng giới, hầu như người đều phải sở hữu cách nói với chúng ta rằng họ có nhu cầu những điều xuất sắc đẹp sẽ đến. Nhiều người đang đọc: chúc các bạn may mắn

Trong giờ đồng hồ Anh, có rất nhiều cách diễn đạt sự may mắn, một số trong những cách mô tả sự như ý kỳ lạ hơn những phương pháp khác. Dưới đây là 3 cách thông dụng nhất:

1. Chúc may mắn!

Đây chắc hẳn rằng là cách thay thế dễ dàng nhất mang đến “chúc may mắn”, cơ mà hãy nhớ là “chúc may mắn” không chỉ là “may mắn nhất”.

Đây là một bề ngoài phổ biến rất có thể được mang cho phần nhiều dịp trọng thể hoặc bình thường. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó một mình, như thế này:

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng nó trong một câu hoàn chỉnh như sau:

Lưu ý rằng y như “good lucky”, các bạn thường thực hiện nó với cùng một giới trường đoản cú như with, on, in hoặc at before best lucky hoặc bạn cũng có thể bỏ nó hoàn toàn, ví dụ điển hình như:

Trong văn phiên bản trang trọng, chúng ta cũng có thể sử dụng wish hoặc i wish you before them:

“Chúc như ý trong vai trò mới của bạn.” (Chúc như mong muốn trong vai trò mới của bạn.)

2. Ráng chặt tay nhau

Đây là 1 trong truyền thống rất mất thời gian đời, gồm từ hàng ngàn thời gian trước của những người ngoại đạo ngơi nghỉ Tây Âu. Trước Kitô giáo, những người dân này tin tưởng rằng cây thánh giá là một hình tượng mạnh mẽ cùng việc tạo nên cây thánh giá bán sẽ đưa về hai điều tốt đẹp cho các linh hồn, khiến cho họ mạnh khỏe hơn với giúp bọn họ mơ ước.

Tuy nhiên, phần nhiều mọi người ngày nay không biết biểu tượng này tức là gì, cũng giống như không yêu cầu lúc nào họ cũng làm điều này bằng ngón tay. Thông thường, họ tự nhủ:

Bạn cũng có thể nghe mọi người nói “Họ đang cầu nguyện hoặc nguyện cầu cho số đông thứ”. Ví dụ:

3. Gãy chân

Hình thức kỳ dị này tới từ nhà hát. Những diễn viên với người màn trình diễn trên sảnh khấu có truyền thống cuội nguồn mê tín dị đoan và việc chúc ai đó may mắn trước khi buổi biểu diễn bắt đầu được xem là điều xấu! nếu như khách hàng làm thế, họ nghĩ điều trái lại sẽ xảy ra.

Thay vào đó, họ nói đều điều mà họ hoàn toàn không muốn xẩy ra – như “Tôi hi vọng bạn bị gãy chân” thay vì “Tôi chúc các bạn may mắn” .

Learning Spanish may not be as difficult as you’d think, but who couldn’t use a little bit of good luck?

Luck và fortune are the building blocks of many cultures around the world — & Spanish-speaking culture is no exception. If you are looking to lớn make meaningful connections and go beyond a simple hello or how are you in Spanish, you’ll surely want lớn learn how to wish someone good luck.

Bạn đang xem: Good luck là gì? một số thành ngữ liên quan good luck

These phrases will come in handy as you’re looking to tư vấn your new Spanish-speaking friends anytime they have a big test, job interview, or sports match. Not only will they appreciate your kind wishes, but you’ll also improve your Spanish fluency. Everybody wins!

In this article, we’ll go over 35 different ways to wish someone good luck in Spanish. As usual, we’ll also cover the pronunciation of each phrase so you can start using them right away!

Lastly, we’ll go into some cultural aspects of luck. While some superstitions are near-universal — like black cats & broken mirrors — others are more regional & will surprise you if you’re not a native speaker. Keep reading if you want lớn learn how lớn attract good luck và avoid bad luck according lớn Hispanic customs and norms!

Sometimes, just a basic understanding of Spanish language essentials is all you need. Tải về your không lấy phí Spanish language essentials e
Book here.

How to lớn say good luck in Spanish

Here are 35 different ways to say good luck in Spanish. There are many more, so these are just a few dozen to get you started. You can tweak the phrase according to the situation, so feel không lấy phí to build on these phrases with the rest of your Spanish vocabulary. For example, if you know someone is heading into an important kiểm tra or meeting, you can wish them good luck as you say goodbye!

*

EnglishSpanishIPAPronunciation
Good luck!¡Buena suerte!ˈbwena ˈsweɾte ‖boo-eh-nah soo-air-teh
A lot of luck.¡Mucha suerte!ˈmuʧa ˈsweɾte ‖moo-chah soo-air-teh
Good luck my friend.Buena suerte, mày amigo.ˈbwena ˈsweɾte | mj aˈmiɣo ‖bo-eh-nah soo-air-teh, me ah-me-go
I wish you success.Te deseo éxito. te ðeˈseo ˈeksito ‖teh deh-seh-oh ehc-see-toh
I wish you good luck.Te deseo buena suerte.te ðeˈseo ˈβwena ˈsweɾte ‖teh deh-seh-oh boo-eh-nah soo-air-teh
Good luck with everything.Buena suerte con todo.ˈbwena ˈsweɾte kon ˈtoðo ‖boo-eh-nah soo-air-teh cohn toe-doh
Hope everything goes well!¡Que todo salga bien!ˈke ˈtoðo ˈsalɣa ˈβjen ‖keh toe-doe sal-gah bee-ehn
I wish you well.Que te vaya bien.ˈke te ˈβaʝa ˈβjen ‖keh teh vah-yah bee-ehn
I wish you all well.Que les vaya bien a todos.ˈke ˈlez ˈβaʝa ˈβjen a ˈtoðoskeh lehs vah-yah bee-ehn ah toe-dos
I wish you the best.Te deseo lo mejor.te ðeˈseo lo meˈxoɾ ‖teh deh-seh-oh lo meh-hor
Good luck và best wishes.Buena suerte y mis mejores deseos. ˈbwena ˈsweɾte j miz meˈxoɾez ðeˈseos ‖boo-eh-nah soo-air-teh e mees meh-hoh-rehs deh-seh-ohs
Good luck on your test.Buena suerte en tu exámen.ˈbwena ˈsweɾte en tw ekˈsamen ‖boo-eh-nah soo-air-teh ehn too ex-ah-mehn
Good luck today!¡Buena suerte hoy!ˈbwena ˈsweɾte ˈoj ‖boo-eh-nah soo-air-teh oy
Good luck tomorrow!¡Buena suerte mañana!ˈbwena ˈsweɾte maˈɲana ‖boo-eh-nah soo-air-teh mah-nyah-nah
Success!¡Éxito!ˈeksito ‖ex-e-toe
Much success!¡Mucho éxito! ˈmuʧo ˈeksito ‖moo-cho ex-e-toe
God bless you.Que Dios te bendiga.ˈke ˈðjos te βenˈdiɣakeh de-ohs-teh behn-dee-gah
I hope God hears you.Que Dios te oiga.ˈke ˈðjos te ˈojɣakeh dee-ohs teh oy-gah
I wish you the best of the best.Te deseo lo mejor de lo mejor.te ðeˈseo lo meˈxoɾ ðe lo meˈxoɾ ‖teh deh-seh-oh lo meh-hor deh lo meh-hor
Best wishes.Mis mejores deseos.miz meˈxoɾez ðeˈseosmes meh-hor-ehs deh-seh-ohs
I wish you a nice trip!¡Buen viaje!ˈbwem ˈbjaxe ‖boo-ehn vee-ah-heh
I hope you have good luck.Que tengas buena suerte.ˈke ˈtenɡaz ˈβwena ˈsweɾtekeh tehn-gas boo-eh-nah soo-air-teh
I hope you have a lot of luck.Que tengas mucha suerte.ˈke ˈtenɡaz ˈmuʧa ˈsweɾtekeh tehn-gas moo-cha soo-air-teh
I hope you get a perfect score!¡Que te saques 100!ˈke te ˈsakes ˈsjen ‖keh teh sah-kehs see-ehn
I hope luck is on your side!¡Que la suerte esté de tu lado!ˈke la ˈsweɾte esˈte ðe tu ˈlaðo ‖keh la soo-air-teh ehs-teh deh too lah-doe
Good luck with your interview!¡Buena suerte en tu entrevista!ˈbwena ˈsweɾte en tw entɾeˈβista ‖boo-eh-nah soo-air-teh cohn too ehn-treh vees-tah
Good luck with your new job.Buena suerte en tu nuevo trabajo.ˈbwena ˈsweɾte en tu ˈnweβo tɾaˈβaxoboo-eh-nah soo-air-teh ehn too noo-eh-voh trah-bah-hoh
Good luck on your first day.Buena suerte en tu primer día.ˈbwena ˈsweɾte en tu pɾiˈmeɾ ˈðiabooh-eh-nah soo-air-teh ehn too pre-mehr dee-ah
Good luck with your wedding!¡Buena suerte en tu boda!ˈbwena ˈsweɾte en tu ˈβoða ‖boo eh-nah soo-air-teh ehn too boh-dah
Good luck with the move.Buena suerte bé la mudanza.ˈbwena ˈsweɾte kon la muˈðansaboo-eh-nah soo-air-teh cohn la moo-dahn-sah
May God’s fortune smile upon you.¡Que te sonría la Diosa fortuna!ˈke te sonˈria la ˈðjosa foɾˈtuna ‖keh teh son-ree-ah la dee-oh-sah fore-too-nah
All the best khổng lồ you.Todo lo mejor para ti.ˈtoðo lo meˈxoɾ ˈpaɾa ˈtitoe-doe lo meh-hor pah-rah tee
Third time’s the charm!¡La tercera es la vencida!la teɾˈseɾa ˈez la βenˈsiða ‖la tehr-seh-rah ehs la vehn-see-dah
I’ll cross my fingers for you!¡Cruzaré mis dedos por ti!kɾusaˈɾe miz ˈðeðos poɾ ˈti ‖croo-zah-reh mees- deh-dohs pore tee
Better luck next time!¡Que tengas más suerte a la otra! ˈke ˈtenɡaz ˈmas ˈsweɾte a la ˈotɾa ‖keh tehn-gahs mahs soo-air-teh ah la oh-trah

Words of encouragement in Spanish

They say half of everything is luck, so how vị we encourage someone to keep going when luck isn’t enough? Here are over a dozen words of encouragement in Spanish that you can offer your friends, classmates, & family next time you watch a sports match or simply want to lớn wish them well in Spanish class!

Depending on your relationship, you could also tack on some Spanish terms of endearment or words for family in Spanish when encouraging a close one.

*

EnglishSpanishIPAPronunciation
You are awesome!¡Eres increíble! ˈeɾes inkɾeˈiβle ‖eh-rehs een-khreh-e-bleh
You are going to bởi great!¡Te va a ir increíble!te ˈβa a ˈiɾ inkɾeˈiβle ‖teh vah ah eer een-kreh-e-bleh
You can vì it!¡Tú puedes!ˈtu ˈpweðes ‖too poo-eh-dehs
Great job, son!¡Muy bien, hijo!
You’re going to vị amazing on your test.Te va a ir increíble en tu examen.te ˈβa a ˈiɾ inkɾeˈiβle en tw ekˈsamen ‖teh vah ah eer een-kreh-e-bleh ehn too ex-ah-mehn
Give it your all!¡Échale ganas!ˈeʧale ˈɣanas ‖eh-chah-leh gah-nahs
Put the batteries on¡Ponte las pilas!ˈponte las ˈpilas ‖pohn-teh lahs pee-lahs
Let’s go!¡Adelante!ˈdale ‖ah-deh-lahn-teh
Give it your all!¡Dale!ˈanimo ‖dah-leh
Cheer up!¡Ánimo!ˈno te ˈrindas ‖ah-nee-mo
Don’t give up!¡No te rindas!ˈno te ˈrindas ‖noh teh reen-dahs
Believe in yourself!¡Cree en ti! ˈkɾee en ˈti ‖kreh-eh ehn tee
Good job!¡Buen trabajo!ˈbwen tɾaˈβaxo ‖boo-ehn trah-bah-hoh
Keep it up!¡Sigue así!ˈsiɣe aˈsi ‖see-geh ah-see

What brings good luck in Spanish?

Picking up a new language involves so much more than just studying a textbook & memorizing vocabulary lists. To lớn become truly proficient, you’ll have to lớn learn a whole host of new customs, traditions, và — yes, superstitions! Even if you’re not a superstitious person yourself, you’ll definitely want khổng lồ pay attention khổng lồ some of these signs of good luck so you’re not taken aback when you see them in real life.

*

EnglishSpanishContext
Touching a pregnant woman’s belly.Tocar la panza de una embarazada.Rubbing a pregnant woman’s belly is supposed lớn bring you good luck! Don’t take it the wrong way if you’re pregnant and people keep asking lớn rub your belly. You can always decline if you don’t feel comfortable!
12 grapes on New Year’s Eve.Las doce uvas de año nuevo.Forget a New Year’s Eve kiss! In Spain & Latin America, you’ll want khổng lồ eat twelve grapes for good luck in the coming year!
Cactus on a window sill.Un cactus en la ventana.Cactus are spikey little plants that few would want to touch. In Spain, this includes bad vibes! Putting a cactus on your window sill can stave off bad luck.
Throwing rice grains at a newly wed couple.Aventar granos de arroz a los recién casados.Are you getting married in a Spanish-speaking country? If so, don’t be surprised if guests throw uncooked rice grains at you! It means they wish you a wonderful marriage.

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 4 Môn Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Đạt Giải

HorseshoesHerraduras de caballosYou’ll see plenty of horseshoes all across Spain và Latin America. These are meant lớn attract good luck as they are a symbol of a horse’s reliability, strength, và elegance.

Spanish superstitions & avoiding bad luck

You’ve already spent all this time studying how to wish good luck in Spanish — why spoil it by inadvertently doing something that attracts bad luck? No matter if you’re the most superstitious person in your friend group or if you don’t mind stepping on the cracks of the sidewalk, you’ll want lớn avoid the following superstitions when you’re in a Spanish-speaking country. You’ll stave off bad luck if they actually work — and if they don’t, you’ll at least avoid the horrified stares of those around you!

EnglishSpanishContext
Not putting your purse on the floor.No poner la bolsa en el piso.Purses are for carrying money! Putting them on the floor means you’ll have bad luck with money.
Not passing the salt shaker.No pasar la sal.In Spanish, la mala sal is a synonym for bad luck. So, handing someone else the salt shaker is equivalent khổng lồ giving them bad luck! The proper way to hand the shaker to lớn someone is to put it directly on the table so they can grab them on their own.
Not talking about a project before it’s certain will jinx it.No hablar de un proyecto para que no se te cebe.Just as in English, talking about something before it’s certain could jinx it. The same is true in Spain & Latin America—don’t count your chickens before they hatch!
Touching wood.Toca madera.If you mention something that could bring bad luck, touching wood or anything made out of wood cancels out the bad luck!
Walking under a ladder.Pasar por debajo de las escaleras.Walking directly under a ladder can bring bad luck. This superstition has origins in Christianity, as the triangle shape formed by a ladder leaning against a wall can resemble the triangle of the Holy Trinity.
Getting out of bed with your left foot.Levantarse de la cama bé el pie izquierdo.You’ve heard of getting up on the wrong side of the bed, but did you know that which foot you plant on the ground first can also impact how the rest of your day goes? Make sure you get off your bed on the right foot!

Common Spanish phrases about luck

If you’ve spent any time around native Spanish speakers, you know that phrases và idioms are a huge part of the culture. So, no blog on saying good luck in Spanish would be complete without some popular phrases about luck. Here are some of our favorites!

*

EnglishSpanishIPAPronunciation
Luck is a disease for which the only remedy is hard work.La suerte es una enfermedad para la cual el trabajo duro es el único remedio.la ˈsweɾte ˈes ˈuna emfeɾmeˈðað ˈpaɾa la ˈkwal el tɾaˈβaxo ˈðuɾo ˈes el ˈuniko reˈmeðjolah soo-air-teh ehs oo-nah ehn-fehr-meh-dahd pah-rah la koo-al ehl trah-bah-hoh ehs ehl oo-ne-cohreh-meh-dee-oh
Bad luck, you know, rarely comes unaccompanied.Mala suerte, ya sabes, rara vez viene sola.ˈmala ˈsweɾte | ʝa ˈsaβes | ˈraɾa ˈβez ˈβjene ˈsolamah-lah-soo-air-teh, yah-sah-behs, rah-rah vehs vee-eh-neh soh-la
The ugly person’s luck is desired by the attractive person.La suerte de la fea, la guapa la desea.la ˈsweɾte ðe la ˈfea | la ˈɣwapa la ðeˈseala soo-air-teh deh lah feh-ah, lah goo-ah-pah lah deh-seh-ah
Luck is crazy & anyone can get it.La suerte es loca y a cualquiera le toca.la ˈsweɾte ˈez ˈloka j a kwalˈkjeɾa le ˈtokala soo-air-teh ehs lo-ca e ah coo-ahl-key-air-ah leh toh-cah
Good fortune favors audacious people.La fortuna favorece a los audaces.la foɾˈtuna faβoˈɾese a los awˈðasesla fore-too-nah fah-vore-eh-seh ah lohs ah-oo-dah-sehs
Work and personal finance are the best lottery.El trabajo y la economía son la mejor lotería.el tɾaˈβaxo j la ekonoˈmia ˈson la meˈxoɾ loteˈɾia
Luck helps those who fight and sweat.A quien lucha y suda, la suerte le ayuda. a ˈkjen ˈluʧa j ˈsuða | la ˈsweɾte le aˈʝuðaah key-ehn loo-cha e soo-dah, lah soo-air-teh leh ah-yoo-dah
If you were born to lớn be a tamal, leaves will fall from the sky.Al que nace ‘pa tamal, del cielo le caen las hojas.al ˈke ˈnase ˈpa taˈmal | del ˈsjelo le ˈkaen las ˈoxasahl keh nah-seh pah tah-mal, dell see-eh-lo leh cah-ehn las oh-hahs
Good love & good death, there’s no better luck.Buen amor y buena muerte, no tốt mejor suerte.ˈbwen aˈmoɾ i ˈβwena ˈmweɾte | ˈno ˈaj meˈxoɾ ˈsweɾteboo-ehn ah-more e boo-eh-nah moo-air-teh, no ah-e meh-hor soo-air-teh
To each the luck they deserve.Cada quien tiene la suerte que se merece.ˈkaða ˈkjen ˈtjene la ˈsweɾte ˈke se meˈɾesecah-dah key-ehn tee-eh-neh la soo-air-teh keh seh meh-reh-seh
Nobody escapes death và luck.De la muerte y la suerte no giỏi quien se escape.de la ˈmweɾte j la ˈsweɾte ˈno ˈaj ˈkjen se esˈkapedeh la moo-air-teh e la soo-air-teh no ah-e key-ehn seh ehs-cah-peh
Good luck isn’t forever & those at trang chủ will remember.La buena suerte se pasa y el saber se queda en casa.la ˈβwena ˈsweɾte se ˈpasa j el saˈβeɾ se ˈkeða en ˈkasala boo-eh-nah soo-air-teh seh pah-sah e ehl sah-behr seh keh-dah ehn cah-sah
Bad luck is still better than death.Más vale mala suerte que la muerte.ˈmaz ˈβale ˈmala ˈsweɾte ˈke la ˈmweɾtemas vah-leh mah-la soo-air-teh keh la moo-air-teh
Not even one in a hundred is happy with their luckNi uno de cada ciento de su suerte está contento.nj ˈuno ðe ˈkaða ˈsjento ðe su ˈsweɾte esˈta konˈtentone oo-no deh cah-dah see-ehn-toe deh soo soo-air-teh ehs-tah cohn-tehn-toe
Don’t go looking for luck & it will jump in your way.No busques la suerte y te saldrá al paso.ˈno ˈβuskez la ˈsweɾte j te salˈdɾa al ˈpasonoh boos-kehs la soo-air-teh e teh sahl-drah al pah-soh
If I knew my own luck, I’d laugh of death herself.Si yo supiera ngươi suerte, me reiría hasta de la muerte.si ˈʝo suˈpjeɾa ngươi ˈsweɾte | me rejˈɾia ˈasta ðe la ˈmweɾtesee yoh soo-pee-air-ah me soo-air-teh, meh reh-e-ree-ah deh la moo-air-teh
Such is the luck of every loaned book: sometimes lost but always ruined.Tal es la suerte de cada libro prestado: perdido a veces y siempre estropeado.ˈtal ˈez la ˈsweɾte ðe ˈkaða ˈliβɾo pɾesˈtaðo | peɾˈðiðo a ˈβeses i ˈsjempɾe estɾopeˈaðotal ehs la soo-air-teh deh cah-dah lee-bro prehs-ta-doe: pair-dee-doh ah veh sehs e see-ehm-prehehs-troh-peh-ah-doh
Live with such luck that you’re neither enchanted by life not afraid of death.Vive de tal suerte que ni te encante la vida ni te espante la muerte.ˈbiβe ðe ˈtal ˈsweɾte ˈke ni te enˈkante la ˈβiða ni te esˈpante la ˈmweɾtevee-veh deh tal soo-air-teh keh nee teh ehn-cahn-teh la vee-dah nee teh ehs-pahn-teh la moo-air-teh
Good luck never gives, it only loans.La suerte nunca da, solo presta.la ˈsweɾte ˈnunka ˈða | ˈsolo ˈpɾestala soo-air-teh noon-kah dah, soh-loh prehs-tah
When faced with bad luck, all you can vị is be patient and keep your head up high.A suerte mala, paciencia buena y cara.a ˈsweɾte ˈmala | paˈsjensja ˈβwena j ˈkaɾaah soo-air-teh mah-lah, pah-see-ehn-see-ah boo-eh-nah e cah-rah

Download our không tính tiền Spanish essentials e
Book

*

Don’t wait long to lớn try your luck with these new phrases!

You’ve now learned 35 ways to wish someone good luck in Spanish, plus several dozen words of encouragement và phrases about luck. While you don’t need to worry about learning them all right away, you should pick a few of your favorites và start using them right away!

Don’t worry too much about making mistakes or not pronouncing them right. The important part is lớn incorporate them into your day-to-day collection of words và phrases. The more frequently you use them, the sooner you’ll get them right! Plus, your friends & family will surely appreciate your well-meaning efforts!

If you want khổng lồ push your luck & keep learning even more Spanish vocabulary, check out our Spanish blog. We routinely publish helpful content for all Spanish levels, including absolute elementary topics like the numbers in Spanish và intermediate topics like personality traits. We even have a guide lớn the 100 hardest words in Spanish!