Chap trước Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 45Shin cậu bé xíu bút chì vol 44Shin cậu bé bút chì vol 43Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 42Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 41Shin cậu bé xíu bút chì vol 40Shin cậu bé bỏng bút chì vol 39Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 38Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 37Shin cậu bé bỏng bút chì vol 36Shin cậu nhỏ bé bút chì vol 35Shin cậu bé bút chì vol 34Shin cậu nhỏ nhắn bút chì vol 33Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 32Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 31Shin cậu bé nhỏ bút chì vol 30Shin cậu bé xíu bút chì vol 29Shin cậu bé bút chì vol 28Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 27Shin cậu bé xíu bút chì vol 26Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 25Shin cậu bé bút chì vol 24Shin cậu bé xíu bút chì vol 23Shin cậu bé xíu bút chì vol 22Shin cậu bé xíu bút chì vol 21Shin cậu bé bút chì vol 20Shin cậu bé bỏng bút chì vol 19Shin cậu bé bút chì vol 18Shin cậu bé xíu bút chì vol 17Shin cậu bé bút chì vol 16Shin cậu bé bút chì vol 15Shin cậu nhỏ xíu bút chì vol 14Shin cậu bé xíu bút chì vol 13Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 12Shin cậu bé bút chì Vol 11Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 10Shin cậu bé bút chì Vol 9 Shin cậu bé xíu bút chì Vol 8Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 7Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 30Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 29Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 6 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 27Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 26Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 25Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 24Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 22Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 21Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 19Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 18Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 6 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 16Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 15Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 14Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 13Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 12Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 11Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 10Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 09Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 08Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 07Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 6 - Chap 06Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 05Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 6 - Chap 04Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 6 - Chap 03Shin cậu bé xíu bút chì Vol 6 - Chap 02Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 6 - Chap 01Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 5Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 13Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 12Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 11Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 10Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 09Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé xíu bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 4 - Chap 07Shin cậu bé xíu bút chì Vol 4 - Chap 06Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 05Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 4 - Chap 04Shin cậu bé xíu bút chì Vol 4 - Chap 03Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 02Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 4 - Chap 01Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 4 - Chap 00Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 36Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 35Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 33Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 32Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 31Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 30Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 29Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 28Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 27Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 3 - Chap 26Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 25Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 24Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 23Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 22Shin cậu bé xíu bút chì Vol 3 - Chap 21Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 20Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 19Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 18Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 17Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 16Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 14Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 13Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 3 - Chap 12Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 3 - Chap 11Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 10Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 3 - Chap 09Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 06Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 04Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 03Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 3 - Chap 02Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 3 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 00Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 36Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 2 - Chap 35Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 34Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 33Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 32Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 31Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 30Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 29Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 27Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 2 - Chap 26Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 25Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 24Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 23Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2 - Chap 22Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 20Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 19Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 18Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 16Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 14Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2 - Chap 13Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 2 - Chap 12Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2 - Chap 11Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2-Chap 10Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2-Chap 09Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 2-Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 2-Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 06Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2-Chap 05Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 2-Chap 04Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2-Chap 03Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 2-Chap 02Shin cậu bé xíu bút chì Vol 2-Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 00Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 36Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 35Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 34Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 33Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 32Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 31Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 29Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 27Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 26Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 25Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 24Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 23Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 22Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 21Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 20Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 19Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 18Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 17Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 16Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 15Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 14Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 13Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 12Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 11Shin cậu nhỏ nhắn bút chì Vol 1-Chap 10Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 09Shin cậu bé xíu bút chì Vol 1-Chap 08Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 07Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 06Shin cậu bé nhỏ bút chì Vol 1-Chap 05Shin cậu nhỏ xíu bút chì Vol 1-Chap 04Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 03Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 02Shin cậu nhỏ bé bút chì Vol 1-Chap 01Shin cậu bé bỏng bút chì Vol 1-Chap 00 Chap kế


Bạn đang xem: Shin cậu bé bút chì

Được kiến tạo lần đầu vào năm 1992, bộ truyện sớm tạo được tiếng vang đối với fan hâm mộ Nhật bạn dạng và những nước không giống trên cầm cố giới. Vài năm tiếp theo đó, loạt phim phim hoạt hình về cậu bé xíu Shin cũng khá được sản xuất cùng phát sóng liên tục cho đến bây giờ.Về hình thức thể hiện, tác giả sử dụng cây viết pháp đơn giản, thậm chí dường như ngây ngô rộng so với những bộ manga khác. Câu chữ truyện cũng đối kháng giản: tất cả xoay xung quanh nhân vật đó là cậu bé bỏng Shin 5 tuổi cùng với những mối quan hệ thân sơ, cha mẹ, mặt hàng xóm, thầy cô, chúng ta bè, bạn quen cùng cả những người không quen.Mỗi tập truyện khoảng 120 trang, tuy thế cứ thử cố gắng lên xem, các bạn sẽ không thể rời mắt ngoài cuốn sách cho tới tận trang cuối cùng. Với tài năng kể chuyện hấp dẫn, tác giả đã biến các trang sách của bản thân mình thành các sân chơi tràn trề tiếng cười của không ít cô bé, cậu bé bỏng hồn nhiên và một thế giới tuổi thơ nhiều sắc màu. Những bài học giáo dục dịu nhàng, ngấm thía cũng khá được lồng ghép một cách khéo léo trong từng trường hợp truyện. Có thể Shin là 1 cậu bé cá tính, hiếu động. Rất có thể những trò tinh nghịch của Shin thỉnh thoảng quá trớn, chẳng chừa một ai. Nhưng lại sau phần nhiều sự cố vì Shin tạo ra, fan lớn thấy mình cần để ý đến trẻ con nhiều hơn nữa nữa, chúng ta đọc bé dại tuổi chắc rằng cũng được dịp nhìn nhận và đánh giá lại phiên bản thân, để rõ ràng điều tốt điều xấu trong cuộc sống.Giá sản phẩm trên mailinhschool.edu.vn đã bao hàm thuế theo công cụ hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào một số loại sản phẩm, vẻ ngoài và địa chỉ cửa hàng giao hàng mà có thể phát sinh thêm giá thành khác như mức giá vận chuyển, phụ tầm giá hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với giao dịch giao từ quốc tế có giá trị trên 1 triệu đồng).....


Hỗ trợ khách hàng hàng

Hotline: 1900-6035(1000 đ/phút, 8-21h của cả T7, CN)

Các câu hỏi thường gặp
Gửi yêu ước hỗ trợ
Hướng dẫn đặt hàng
Phương thức vận chuyển
Chính sách đổi trả
Hướng dẫn trả góp
Chính sách sản phẩm nhập khẩu

Hỗ trợ khách hàng: hotro
Về mailinhschool.edu.vn
Giới thiệu mailinhschool.edu.vn
mailinhschool.edu.vn Blog
Tuyển dụng
Chính sách bảo mật thông tin thanh toán
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách giải quyết và xử lý khiếu nại
Điều khoản sử dụng
Giới thiệu mailinhschool.edu.vn Xu
Thưởng thêm Astra
Gói hội viên VIPTiếp thị links cùng mailinhschool.edu.vn
Bán hàng doanh nghiệp
Điều kiện vận chuyển
Hợp tác và liên kết
Quy chế vận động Sàn GDTMĐTBán hàng cùng mailinhschool.edu.vn
Chứng nhận bởi

*
*

Phương thức thanh toán

Layer 1

Dịch vụ giao hàng


Kết nối với chúng tôi

Tải vận dụng trên điện thoại
*

*
*

Trụ sở chính: Tòa đơn vị Viettel, Số 285, đường giải pháp Mạng mon 8, phường 12, quận 10, tp Hồ Chí Minh

mailinhschool.edu.vn nhận đặt hàng trực tuyến đường và giao hàng tận nơi, chưa hỗ trợ mua và nhận sản phẩm trực tiếp tại văn phòng và công sở hoặc trung chổ chính giữa xử lý 1-1 hàng


Thời Trang Cho mẹ Và Bé / Đồ chơi / Đồ cần sử dụng cho bé / Chăm sóc đơn vị cửa / Chăm sóc bà bầu mang thai, sau sinh / Dinh dưỡng mang đến bé / Tã, Bỉm / Dinh dưỡng cho tất cả những người lớn / Dinh dưỡng mang đến mẹ / Thực phẩm ăn uống dặm / Chuẩn bị có thai


Trái Cây / Thịt, Trứng / Cá, thuỷ hải sản / Rau củ quả / Thực phẩm Việt / Sữa, bơ, phô mai / Đông lạnh, mát / Dầu ăn, gia vị / Gạo, mì, nông sản / Đồ hộp, đóng góp gói / Bia, vật uống / Thực phẩm chay / Dành mang đến trẻ em / Bánh kẹo, giỏ quà / Thức ăn, thứ thú cưng / Chăm sóc cá nhân / Chăm sóc nhà cửa


Điện Thoại - laptop Bảng

Điện thoại Smartphone / Điện thoại bàn / Điện thoại phổ thông / Máy gọi sách / Máy tính bảng


Làm Đẹp - sức Khỏe

Chăm sóc da mặt / Dụng gắng làm đẹp / Thực phẩm chức năng / Trang điểm / Chăm sóc cơ thể / Máy Massage & Thiết bị quan tâm sức khỏe / Sản phẩm thiên nhiên & Khác / Chăm sóc tóc cùng da đầu / Chăm sóc cá nhân / Nước hoa / Hỗ trợ tình dục / Bộ thành phầm làm đẹp / Dược mỹ phẩm


Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp / Thiết bị gia đình


Thời trang nữ

Áo nữ / Đầm nữ / Quần nữ / Áo ngay tắp lự quần - cỗ trang phục / Áo khoác nữ / Đồ ngủ - Đồ mặc đơn vị nữ / Chân váy / Trang phục bơi nữ / Thời trang bầu và sau sinh / Thời trang trung niên


Áo phông thun nam / Quần nam / Áo vest - Áo mặc nam / Áo sơ mày nam / Đồ lót nam / Áo hoodie nam / Đồ ngủ, vật dụng mặc bên nam / Đồ song - Đồ mái ấm gia đình nam / Áo nỉ - Áo len nam / Đồ bơi - Đồ đi hải dương nam / Quần áo nam trung niên / Quần áo nam kích thước lớn
Xem thêm: Video 07 - Áo Dài Màu Cam Đẹp Vải Lụa Thái Tuấn Cao Cấp

Giày cao gót / Dép - Guốc nữ / Giày thể dục nữ / Giày sandals nữ / Giày búp bê / Giày boots nữ / Giày lười nữ / Phụ khiếu nại giày / Giày Đế xuồng nàng


Giày lười nam / Giày tây nam / Giày thể thao nam / Dép nam / Giày sandals nam / Phụ kiện giầy nam / Giày boots nam