Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities Of The World bao gồm đáp án

Nằm trong cỗ đề bài bác tập giờ Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit, bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Global Success Cities of the World có đáp án với nhiều bài bác tập tốt về tự vựng cùng ngữ pháp đã làm được học trong Unit 9 giờ đồng hồ Anh 6 mới, giúp những em ôn thi học kỳ 2 công dụng cũng như nhằm học giỏi môn giờ Anh lớp 6 chương trình mới.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 6 global success unit 9 cities of the world có file nghe và đáp án chi tiết


Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, bạn vui miệng kéo xuống cuối bài viết để thiết lập về.

I. Viết dạng quá khứ 1-1 và dạng thừa khứ phân từ của các động từ sau:

VerbPast Past participleVerbPast Past participle
DoSee
GoMeet
DriveHave
HitDrink
BreakLose
EatPut
BeSpend
FindGet
FightWork
WatchSwim
CloseCut

II. Khoanh tròn từ gồm phần gạch chân phân phát âm khác so với những từ còn lại:

1. A. Killedb. Listenedc. Perfectedd. Preferred
2. A. Opensb. Booksc. Mistakesd. Notes
3. A. Orangesb. Changesc. Dancesd. Notes
4. A. Goesb. Applesc. Clothesd. Likes
5. A. Decidedb. Postedc. Stoppedd. Needed

III. Điền "For" hoặc "Since" vào chỗ trống ưng ý hợp:

1. It has been raining ................................... Lunchtime.

2. My boss will go away ................................... The next ten days.

3. I"m staying in England ................................... A year.

4. She has lived in London ................................... 1985.

5. Please hurry up! We have been waiting ................................... An hour.

6. I have known her ................................... January.

7. Nam"s father has worked in this company ................................... 20 years.

8. Have you learned English ................................... A long time?


9. I haven"t seen Tom ................................... We left school.

10. The house is very dirty. We haven"t cleaned it ................................... Years.

11. My sister has been a student ................................... Two years.

12. We"ve lived here ................................... 1990.

13. I haven"t seen Linh ................................... My birthday party.

14. She has been away ................................... A year.

15. We"ve already waited ................................... Five days.

16. They haven"t had any rain ................................... Very long time.

17. That buildings has been there ................................... The 19th century.

18. I have known them ................................... Many years.

19. They have only been there ................................... A few minutes.

20. My brother works for a company called FPT. He has worked for them ................................... He graduated from university.

IV. Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi:

1. The last time we saw her was on Christmas day.

We haven"t .............................................................................................


2. I haven"t eaten this kind of food before.

This is .............................................................................................

3. It started raining an hour ago.

It has .............................................................................................

4. We haven"t visited my grandfather for two months.

The last time .............................................................................................

5. I have studied English for three years.

I began .............................................................................................

6. My brother hasn"t seen his best friend for nearly five years.

It"s .............................................................................................

7. When did you start learning English?

How long .............................................................................................

8. We started living here fifteen years ago.

We have .............................................................................................

9. The last time she visited me was five years ago.

She hasn"t .............................................................................................

10. I last wrote to my uncle in July.

I haven"t .............................................................................................

11. It"s long time since we became close friend.

We have .............................................................................................

12. Minh began to collect stamps in 2000.


Minh has .............................................................................................

V. Cho dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc (thì vượt khứ solo hoặc hiện tại hoàn thành):

1. I ......................... (do) ........................ All the housework. The flat is really clean now.

2. He ........................(write) a novel for two years, but he ...................(not finish) it yet.

3. My brother ................... (leave) ................ Home 10 years ago. I ................ (never/ meet) him again since then.

4. I like your car. How long ..................... You ....................... (have) it?

5. What ....................... You .................... (do) last weekend? ................. You ........................ (play) golf?

6. Mai ......................(buy) ................ A new dress last week, but she ............... ................................... (not wear) it yet.

7. Mr. Quang đãng ...................... (teach) math in this school since he .....................(graduate) from the university in 1989.

8. ..................... You ................ (hear) of Agatha Christie? She ..................... (be) ................................... A novels writer. .....................You ....... (read) any of them?

9. When I ........................ (get) ...................... Home last night, I .................. (be) very tired and I ................................... (go) straight lớn bed.

10. Daniel ...................... (earn) some money last week. But I"m afraid he ................ (already/ spend) it all.

VI. Dịch những câu sau thanh lịch tiếng Anh:

1. Gia đình tôi vẫn sống sinh sống đây từ năm 1990.

.....................................................................................................................

2. Lan sẽ làm bài bác tập được 2 tiếng đồng hồ rồi.

.....................................................................................................................

3. Cửa hàng chúng tôi là đồng bọn của nhau từ rất lâu rồi.


.....................................................................................................................

4. Anh trai tôi dạy dỗ môn toán ngơi nghỉ trường này từ thời điểm năm 2000.

.....................................................................................................................

5. Tía tôi làm cho xí nghiệp đó được hai mươi năm rồi.

.....................................................................................................................

Xem thêm: Pt Gym Là Gì? Giá Thuê Pt Gym Tập Gym Có Huấn Luyện Viên Riêng Bao Nhiều Tiền?

6. Đây là lần trước tiên tôi ăn món nạp năng lượng Trung Quốc.

.....................................................................................................................

7. Trước đó cô ấy trước đó chưa từng đến Nhật Bản.

.....................................................................................................................

8. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

.....................................................................................................................

9. Nga vừa ra bên ngoài đúng không?

.....................................................................................................................

10. Lâu lắm rồi tôi không tới thăm ông bà tôi.

.....................................................................................................................

VII. Read the text & answer the questions

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The thành phố part on the east ngân hàng is newest & more spacious. The thành phố part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in da Nang is the lowest in the Cental Viet Nam. Domain authority Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer after is not a good idea in da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

1.What is the population of da Nang?

.....................................................................................

2.Which part of the thành phố is more spacious?

.....................................................................................

3.Which part of the đô thị is more crowded?

.....................................................................................

4.Which bridge is the newest?

.....................................................................................

5. What is Non Nuoc Beach like?

.....................................................................................

VIII. Make questions for the underlined words.


1. My father plays tennis every Friday.

............................................................................................?

2. Our class has Geography on Monday.

............................................................................................?

3. Hi-tech robots might look after children.

............................................................................................?

4.People might watch films on smart phones.

............................................................................................?

5.We will travel to the moon by a super car.

............................................................................................?

IX. Complete the sentences with the correct khung of superlative adjectives.

1. It was (horrible) ______________ feeling I have ever had.

2. Have you read her (recent) ______________ book?

3. It was (boring) ______________ speech I have ever had.

4. Your idea is (helpful) ______________ one of all.

5. The factory uses (modern) ______________ production methods.

6. Is gold (expensive) ______________ in the world?

7. Chinese is considered to lớn be (difficult) ______________ language to lớn learn.

8. Is this the (interesting) ______________ hobby you have?

9. I have enjoyed (exciting) ______________ speech so far.

10. Being a fire fighter is one of (dangerous) ______________ jobs.

X. Complete the passage with the words from the box.

second places kilometers island fresh

beautiful in lượt thích photos festival

There are two (1) ..................... In Vietnam I want to lớn visit this summer: Hue city and Ha Long Bay. Hue is a thành phố which is filled mostly by trees, so the weather here is very cool, (2) ..................... & quiet. However, it is not as busy & crowded as other cities (3) ..................... Vietnam. Each year, the đô thị celebrates a very fantastic (4) ..................... To introduce Vietnamese traditional food, flowers, trees, kite flying and costumes. Hue attracts a lot of visitors every year to lớn its ancient tombs, temples, pagodas. The (5) ..................... Place I’m planning khổng lồ go is Ha Long Bay. It is in quang Ninh province. It is about over 100 (6) ..................... From my house. It is really a (7) ..................... Landmark in Vietnam. It has many islands, caves và nice seafood. I (8) ..................... Lớn take a boat ride lớn Tuan Chau (9) ..................... Và sunbathe on the beach. Surely, when I visit both Hue và Ha Long Bay, I will take lots of (10) .....................

ĐÁP ÁN

I. Viết dạng quá khứ đối chọi và dạng quá khứ phân từ của các động từ sau:

VerbPast Past participleVerbPast Past participle
DoDidDoneSeesawseen
GowentgoneMeetmetmet
DrivedrovedrivenHavehadhad
HithithitDrinkdrankdrunk
BreakbrokebrokenLoselostlost
EatateeatenPutputput
Bewas/ werebeenSpendspentspent
FindfoundfoundGetgotgot/ gotten
FightfoughtffoughtWorkworkedworked
WatchwatchedwatchedSwimswamswum
CloseclosedclosedCutcutcut

II. Khoanh tròn từ gồm phần gạch ốp chân phát âm khác so với những từ còn lại:

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - d; 5 - c;

III. Điền "For" hoặc "Since" vào chỗ trống ưng ý hợp:

1 - since; 2 - for; 3 - for; 4 - since; 5 - for;

6 - since; 7 - for; 8 - for; 9 - since; 10 - for;

11 - for; 12 - since; 13 - since; 14 - for; 15 - for;

16 - for; 17 - since; 18 - for; 19 - for; đôi mươi - since;

IV. Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi:

1 - We haven"t seen her since Christmas Day.

2 - This is the first time I have ever eaten this kind of food.

3 - It has rained for an hour.

4 - The last time I visited my grandfather was two months ago.

5 - I began studying English three years ago.

6 - It is nearly five years since my brother saw his best friend.

7 - How long have you learned English?

8 - We have lived here for fifteen years.

9 - She hasn"t visited me for five years.

10 - I haven"t written to my uncle since July.

11 - We have been close friend for a long time.

12 - Minh has collect stamps since 2000.

V. Mang lại dạng đúng của động từ trong ngoặc (thì quá khứ solo hoặc lúc này hoàn thành):

1 - have done;

2 - has written - hasn"t finished;

3 - left - have never seen;

4 - have you had;

5 - did ... Vì chưng - Did ... Play;

6 - bought - hasn"t worn;

7 - has taught - graduated;

8 - Have ... Heard - was - Have ... Read;

9 - got - was - went;

10 - earned - has already spent;

VI. Dịch những câu sau lịch sự tiếng Anh:

1 - My family has lived here since 1990.

2 - Lan has done her homework for two hours.

3 - We has been close friend for a long time.

4 - My brother has taught Math in this school since 2000.

5 - My father has worked in that factory for trăng tròn years.

6 - This is the first time I have tried/ eaten Chinese food.

7 - She has never been to japan before.

8 - How long have you learned English?

9 - Have Nga already gone out ?

10 - I haven"t visited my grandparents for a long time.

VII. Read the text & answer the questions

1. Domain authority Nang has a population of nearly 800,000 people

2. The city part on the east ngân hàng is more spacious

3. The đô thị part on the west ngân hàng is more crowded

4. The Han River Bridge is the newest one now

5. Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world

VIII. Make questions for the underlined words.

1.How often does your father play tennis?

2.What does your/our class have on Monday?

3.Who might Hi-tech robots look after?

4.What might people vì chưng on smart phones?

5.Where will you/we travel khổng lồ by a super car?

IX. Complete the sentences with the correct size of superlative adjectives.

1. It was (horrible) ______the most horrible________ feeling I have ever had.

2. Have you read her (recent) _____the most recent________ book?

3. It was (boring) ______the most boring________ speech I have ever had.

4. Your idea is (helpful) _______the most helpful_______ one of all.

5. The factory uses (modern) ____the most modern__________ production methods.

6. Is gold (expensive) ______the most expensive________ in the world?

7. Chinese is considered to lớn be (difficult) ________the most difficult______ language to learn.

8. Is this the (interesting) ____the most interesting_____ hobby you have?

9. I have enjoyed (exciting) _______the most exciting_______ speech so far.

10. Being a fire fighter is one of (dangerous) ______the most dangerous________ jobs.

X. Complete the passage with the words from the box.

second places kilometers island fresh

beautiful in lượt thích photos festival

There are two (1) .........places............ In Vietnam I want lớn visit this summer: Hue city & Ha Long Bay. Hue is a city which is filled mostly by trees, so the weather here is very cool, (2) .........fresh............ & quiet. However, it is not as busy & crowded as other cities (3) ........in............. Vietnam. Each year, the city celebrates a very fantastic (4) ...........festival.......... To introduce Vietnamese traditional food, flowers, trees, kite flying and costumes. Hue attracts a lot of visitors every year to lớn its ancient tombs, temples, pagodas. The (5) ..........second........... Place I’m planning to lớn go is Ha Long Bay. It is in quang quẻ Ninh province. It is about over 100 (6) .........kilometers............ From my house. It is really a (7) .........beautiful............ Landmark in Vietnam. It has many islands, caves & nice seafood. I (8) ............like......... Lớn take a boat ride khổng lồ Tuan Chau (9) .........island............ & sunbathe on the beach. Surely, when I visit both Hue & Ha Long Bay, I will take lots of (10) .........photos............

Trên đấy là nội dung bài tập giờ Anh lớp 6 Global success Unit 9: Cities of the World tất cả đáp án. Ngoài ra, để có một kì thi cuối kì 2 thành công xuất sắc nhất, chúng ta có thể xem thêm Đề thi giữa kì 2 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6 được update liên tục trên Vn
Doc.com để chuẩn bị kiến thức cho kì thi quan trọng sắp tới.


*
Bạn đã xem tài liệu "Luyện nâng cao Ngữ pháp và bài tập giờ Anh 6 - Unit 9: Cities of the world", để thiết lập tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

UNIT 9. CITIES OF THE WORLDA. VOCABULARYNew words
Meaning
Picture
Exampleaward<ə"wɔ:d>Giải thưởng,trao giải thưởng
American actress Emma stone has won more than 30 awards.Nữ diễn viên tín đồ Mĩ Emma Stone vẫn giành được hơn 30 giải thưởng.continent<"kɔntinənt>Châu lục
Tom wish he can travel lớn all the continents over the world.Tom mong anh ấy hoàn toàn có thể đi đến toàn bộ các châu lục trên rứa giới.towel<"tauəl>Tháp
The leaning tower of Pisa is a tourist attaction in Italy.Tháp nghiêng Pisa là 1 trong điểm thú vị khách phượt ở Ý. Symbol<"simbəl> hình tượng The dove is the symbol of peace.Bồ câu là hình tượng của hòa bìnhpostcard<"poustkɑ:d
Bưu thiếp
My foreigh friend sometimes send me beautiful postcards.Người các bạn ngoại quốc của tớ thỉnh thoảng gửi đến tôi những tấm bưu thiếp đẹp.popular<"pɔpjulə>Phổ biến,nổi tiếng
Studying abroad has become very popular recently.Du học vừa mới đây trở cần rất phổ biến.palace<"pælis>Cung điện
The palace locates on the west ngân hàng of the river.Lâu đài nằm tại vị trí bờ phía tây của mẫu sông.musical<"mju:zikəl>Vở nhạc kịch Yesterday,I went lớn see an amazing musical.Hôm qua,tôi đã đi xem một vở nhạc kịch giỏi vời.lovely<"lʌvli>Đáng yêu
She has a lovely voive.Cô áy có một giọng nói đáng yêulandmark<"lændmɑ:k>Danh win (trong thành phố)Hoan Kiem lake is a famous landmark of Ha Noi.Hồ trả Kiếm là 1 trong những danh thắng danh tiếng ở Hà Nội.journey<"dʒə:ni>Chuyến đi
My friends & I really enjoyed our journey to the South of Vietnam.Các các bạn của tôi và tôi đích thực thích chuyến hành trình về phía nam giới Việt Nam.designThiết kếThis building has a classical design.Tòa nhà này có một xây dựng cổ điển. Creature<"kri:t∫ə>Sinh vật,tạo vật
All living creatures need water khổng lồ survive.Tất cả những sinh trang bị sống đều phải nước để tồn tại.UNESCO world heritageDi sản quả đât được UNESCO công nhận
Ha Long cất cánh is one of the UNESCO world heritages.Vịnh Hạ Long là giữa những di sản trái đất được UNESCO công nhận.well-known<"wel"noun>Nổi tiếng
Japan’s cherry blossom is very well-known.Hoa anh đào nghỉ ngơi Nhật bản rất nổi tiếng.B. GRAMMARI. Thì hiện tại hoàn thành( The present perfect tense)1. Biện pháp dùng
Cách dùng
Ví dụ
Diễn tả 1 hành động, sự việc xẩy ra trong vượt khứ, kéo dãn đến bây giờ và có công dụng tiếp tục vào tương lai.I have learnt English for 15 years.Mr phái mạnh has taught French here since 1990Nói về sự việc việc vừa mới xẩy ra và hậu quả của nó còn tác động đến hiện tại tại. Thường dùng với just, already, yet.I have just taught English here.Lan has learned French recently.Diễn tả 1 hành vi đã xẩy ra trong vượt khứ nhưng không biết rõ thời gian hoặc không đề cập mang lại thời gian.I have seen this film, I like it very much.She has visited Ha Long Bay.Diễn tả 1 hành vi đã xẩy ra trong thừa khứ nhưng công dụng còn ở hiện tại tại.Lan has cleaned the floor. => It is clean now.He has had a serious accident. => He’s in the hospital now.2. Dạng thức của bây giờ hoàn thành.Thể khẳng định
Thể lấp định
He/ She/ It Danh từ số íthas+ Vpp
He/ She/ It Danh trường đoản cú số íthas not/ hasn’t + Vpp
I/ We/ You/ They Danh trường đoản cú số nhiềuhave
I/ We/ You/ They
Danh trường đoản cú số nhiềuhave not/ haven’t
Ví dụ:- She has just bought a house.- They have gone lớn Ho đưa ra Minh city.- Mr nam giới has taught English since last month.- I have known nam for ages.Ví dụ:- My mother hasn’t lived here since Christmas.- I haven’t mặt to Ha noi.- We haven’t finished our homework
Thể nghi vấn
Câu trả lời ngắn
Has He/ She/ It Danh tự số ít+ Vpp
Yes,He/ She/ It Danh tự số íthas
No,have
Have I/ We/ You/ They Danh tự số nhiều
Yes,I/ We/ You/ They Danh trường đoản cú số nhiềuhasn’t
No,haven’t
Ví dụ:- Have you done your homework?
Yes, I have./ No, I haven’t.- Has she taught here since last month?
Yes, she has./ No, she hasn’t.- Have they gone khổng lồ Hue?
Yes, they have./ No, they haven’t.3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu thì hiện tại xong xuôi thường có các từ/ các từ sau:Never( không từng, không bao giờ), just, recently, lately(gần đây, vừa mới)Already( rồi) before( trước đây), ever( sẽ từng), so far = until now = up khổng lồ now = up to the present( cho đến bây giờ), yet( chưa), how long( bao lâu)- in the past(ten) years ( vào (mười) năm qua)- in the last (years): trong thời gian gần đây- this is the first time/the second time: đây là lần đầu/ lần vật dụng haisince + N – mốc/điểm thời gianfor + N – quãng thời gian4. Phương pháp chia đụng từ sống thì lúc này hoàn thành
Động từ vào thì HTHT được chia theo một trong các 2 phương pháp sau:- giả dụ là đụng từ gồm quy tắc thì thêm đuôi “ed”. Áp dụng luật lệ thêm đuôi -ed vào động từ.- nếu là đụng từ bất phép tắc thì xem ngơi nghỉ cột 3 trong bảng hễ từ bất quy tắc. Ví dụ:-He has just bought a new house.(Anh ấy vừa mới tậu một căn nhà mới.)-I’ve known her for ten years.(Tôi sẽ biết cô ấy 10 năm rồi.)-Nga has ever eaten this kind of food.(Nga đã từng ăn nhiều loại thức ăn uống này rồi.)-She has waited for him for 30 minutes. (Cô ấy đã đợi anh ấy được 1/2 tiếng rồi.)5.So sánh thì hiện nay tại kết thúc và từ quá khứ đơn. Thì hiện nay tại hoàn thành Thì thừa khứ đơn
Cách dùng-Dùng để diễn đạt một hành động bước đầu ở vượt khứ kéo dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể tiếp tục sống tương lai.-Dùng để diễn đạt hành động xảy ra trong vượt khứ tuy vậy không rõ thời hạn hoặc không đề cập mang đến thời gian. -Dùng để biểu đạt một hành động đã hoàn toàn kết thúc trong vượt khứ.-Dùng để miêu tả hành đụng đã xảy ra tại thời điểm xác định trong vượt khứ.Ví dụ-She has lived in Ho đưa ra Minh city for 8 years.(Cô ấy vẫn sống ở thành phố hồ chí minh được 8 năm rồi.)=>Bây giờ cô ấy vẫn sống ở hồ Chí Minh.-Someone has stolen my computer(Ai này đã ăn trộm máy vi tính của tôi.) -She lived in Ho chi Minh city 8 years ago.(Cô ấy đang sống ở tp.hcm cách đây 8 năm.)=>Bây tiếng cô ấy ko sống ở tp hcm nữa.-Someone stole my computer yesterday.(Hôm qua ai đó đã ăn trộm máy vi tính của tôi.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 1:Cho dạng quá khứ phân tự (V3) của những đọng tự sau,dùng bảng hễ từ bất quy tắc ví như cần. V V3 V V3Be
Speak (nói)Want (muốn)Leave (rời đi)Arrive (đến)Bring (mang theo)Run (chạy)Tell (nói)Go (đi)Come (đến)Write (viết)Forget (quên)Send (gửi)Give (đưa)Cry (khóc) Look (nhìn)See (nhìn)Work (làm việc)Take (lấy)Win (chiến thắng)Live (sống)Cut (cắt)Buy (mua)Steal (lấy)Know (biết)Fly (bay)Do (làm)Sing (hát)Eat (ăn)Grow (phát triển)Ex2. Fill in “have/has”1. During the five years, John ___ had 15 different jobs.2. He _____ worked in a banking sector.3. Teddy _____ been a teacher since 2004.4. I ____ been on holiday for six days.5. I và Kate ____ started our own company this year.6. _______ your mother learned how khổng lồ drive.7. They ___ never been khổng lồ Madrid.8. _____ you ever met anyone famous?9. We ____ been married for two years.10. Jude ___ not seen my new address.Ex 3. Write short answer for these questions1. Has the baby slept? --> Yes, ___________/ No, _________2. Have Jim & you called your father? --> Yes, ___________/ No, _________3. Has he had dinner yet? --> Yes, ___________/ No, _________4. Have they called me? --> Yes, ___________/ No, _________5. Has Sharah read that book? --> Yes, ___________/ No, _________6. Have you read Romeo và Juliet? --> Yes, ___________/ No, _________7. Has she left school? --> Yes, ___________/ No, _________8. Has the president visited any African countries? --> Yes, ___________/ No, _________Ex 4. Write these sentences with Present perfect tense in negative, positive & question1. He has lived here for three years.(-)_____________________________________(?) __________________________________2.(+) __________________________________(-) We haven’t been here for two weeks.(?) __________________________________3.(+) __________________________________ (-)_____________________________________(?) Have they missed the train?4. I have had breakfast this morning.(-)_____________________________________(?)_____________________________________5.(+) __________________________________ She hasn’t passed the exam. (?)_____________________________________6.(+) __________________________________ (-)_____________________________________ Have you met his mother?7. We have eaten too much chocolate. (-)_____________________________________ (?)_____________________________________8.(+) __________________________________ I haven’t known David for ten years. (?)_____________________________________9.(+) __________________________________ (-)_____________________________________ Has she read the book?
Ex 5. Make questions for the sentences below in the present perfect tense. 1. She/ be/ late for a meeting? ?2. He/ meet/ your family yet? ?3. She/ work/ in this company for fifteen years? ?4. How long/ she / live in London? ?5.How much coffee / you / drink today? ?6.What / you / bởi today? ?7.How many books / you / read this week? ?8.Why / you / bring that? ? 9.They / go / khổng lồ the USA? ?10.How much food / you / buy? ?
Bài 6:Chọn câu trả lời thích hợp điền vào chỗ trống1. My sister i still studying.She her homework yet. A. Haven’t finished B. Not finished C. Hasn’t finished D. Has not finishived2. Since moving to lớn Alberta, I a lot about the oil industry. A. Learned B. Have learning C. Have learned D. Has learned3. My father golf. A. Never played B. Have never played C. Has never played D. Has not playing4. Our class 3 grammar quizzes so far this semester. A. Has had B. Have had C. Had D. Has having5. I English for 10 years,but I still have a lot lớn learn. A. Studied B. Has studied C. Have studied D. Have studying6. Every year for the past five years,my family to lớn the Hawaii for a summer vacation. A. Has traveling B. Has traveled C. Traveled D. Have traveled7. The Di Vinci Code?
It’s an interesting book. A. Have you ever reading B. Have you ever read C. You ever read D. Has you ever read8. I the famous American movie,The Gladiator. A. Has never seen B. Have not seen C. Have never seen D. Never seen9. My neighbor’s dog is barking.It for 2 hours now. A. Has barking B. Barked C. Has barked D. Have barked10. Why so much rice today? A. As you eaten B. Has you ate C. Have you ate D. Have you eaten11. They the meeting time. A. Haven’t forgotten B. Hasn’t forgot C. Haven’t forgot D.hasn’t forgotten12. Mum to lớn Spain before. A. Have never driven B. Has never drove C. Have never drove D. Has never driven13 You the train tickets. A. Hasn’t bought B. Hanen’t bought C. Hasn’t buyed D. Haven’t buyed14. She a horse before. A. Have not rode B. Have not ridden C. Has not ridden D. Has not rode15. The letter ? A. Have your dad written B. Have yur dad wrote C. Has your dad written D. Has your dad wrote
Bài 7:Điền “since” hoặc “for” vào vị trí trống1. She has been in Vung Tau ................ January.2.Ha & Nam have seen this film .............. 7 o’clock.3. I have sent her 3 letters ................. Last week.4. My sister has worked at that hospital .................. 5 years.5. I have known her ................ We were at elementary school.6. Phái mạnh has become a footballer ................. 3 years.7. She’s been in London ................ Monday.8. Mike has lived in Hanoi ................ Four years.9. I have written khổng lồ her ................... Christmas.10. We’ve not seen her ................... Last month.Bài 8:Chia rượu cồn từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì lúc này hoàn thành.1. I (live) here since 1989.2. They (work) for this factory for trăng tròn years.3. He (read) this novel three times.4. Hoa và I (know) each other since we were at the same class.5. I (not/see) her since last month.6. I (not/work) have not worked today.7. We (buy) a new lamp.8. We (not/plan) our holiday yet.9. Where (be/you) ?10. He (write) five letters.11. (be/you) at school?12. School (not/start) yet.13. (speak/he) to lớn his boss?14. No,he (have/not) the time yet.15. The cát (just/catch) a mouse.16. He (already/invite) his friends.17. Julia (make) a table with three columns.18. The teacher (lose) the keys,so he can’t xuất hiện the door.19. I (just/clean) my bike.20. My friends (give up) smoking.Bài 9:Viết lại các câu dưới đây với “since” hoặc “for”,sử dụng thì hiện nay taj trả thành.1. I/have/this computer/three years. .2. They/live/Da Lat/last year. .3. She/be/happy/she had the điện thoại phone. .4. We/learn/French/a month. .5. She/work/in this school/2012. .6. I/use/computers/5 years. .7. The washing machine/stop working/this morning. .8. They/know/her a long time. .9. He/read/this/novel/9 o’clock. .II.So sanhs tuyệt nhất với tính từ nhiều năm (superlatives of long adjectives) Trong giờ đồng hồ anh,cấu trúc câu đối chiếu nhất được dùng để làm so sánh fan (hoặc vật) cùng với tất từ đầu đến chân (hoặc vật) trong nhóm. Vào câu đối chiếu nhất,tính từ sẽ tiến hành chia có tác dụng hai loại là tính từ dài với tính tự ngắn,trong đó: - Tính từ bỏ ngắn là số đông tính từ có 1 âm tiết.Ví dụ:tall,high,big,... - Tính từ nhiều năm là mọi tính từ bao gồm từ 2 âm máu trở lên.Ví dụ :expensive,intelligent,... * coi laijcaaus trúc so sánh nhất so với tính từ ngắn trong bài Unit 5. Cấu trúc so sánh nhất đối với tính trường đoản cú dài cấu trúc S + lớn be + the most + adj + (danh từ) Ví dụ
This exercise is the most difficult.(Bài tập này là khó nhất.)This is the most interesting film I’ve ever seen(Đây là bộ phim truyện hay nhất tôi từng xem.)Ngc is the most intelligent student.(Ngọc là học sinh thông minh nhất.) lưu giữ ýĐể nhấn mạnh ý trong câu đối chiếu nhất ,ta thêm “much” hoặc “by far” vào sau hiệ tượng so sánh.Ví dụ:He is the most famous by far.(Anh ấy khét tiếng nhất,hơn phần lớn gười nhiều.) Chú ý: với tính từ bỏ dài, ta yêu cầu thêm “the most” vào trước tính từ: Ví dụ: Tính từ bỏ dài so sánh nhất
Famous(nổi tiếng)The most famous(nổi giờ nhất)Important(quan trọng)The most important(quan trọng nhất)Beautiful(xinh đẹp)The most beautiful(xinh rất đẹp nhất)Boring(nhàm chán)The most boring(nhàm ngán nhất)Famous(nổi tiếng)The most famous(nổi giờ nhất)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 10:Viết dạnh so sánh nhất của những tính tự sau. Tính từ
So sánh độc nhất Tính từ so sánh nhất
Strong(khỏe)Dangerous(nguy hiểm)Colourful(nhiều màu sắc)Hot(nóng)Tall(cao)Beautiful(đẹp)Comfortable(thoải mái)Intelligent(thông minh)Heavy(nặng)Ugly(xấu xí)Expensive(đắt)Fashionable(thời trang)Good(tốt)Interesting(thú vị)Wonderful(tuyệt vời)Important(quan trọng)Bài 11:Hoàn thành các câu sau,sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc. 1. My dad is dad in the world.(funny) 2. Whales are animals in the world.(heavy) 3. Mice are animal in the world.(cute) 4. My bedroom is room in my house.(comfortable) 5. I am cook in the world.(bad) 6. For English people,Japanese is language khổng lồ learn.(difficult) 7. That was film I’ve seen.(sad) 8. My sister is person I know.(tidy) 9. My grandmother is person in my family.(old)10. That was book I’ve ever read.(strange)11. I’ve ever travelled is fromm London khổng lồ San Francisco.(far)12. What’s animal in your country?(dangerous)13. Spain is country in Europe.(sunny)14. What’s place you’ve ever visited.(hot)15. What’s you’ve ever stayed up at night?(late)16. It’s a very nice house.It’s house in the street.(nice)17. This is a cheap restaurant.It’s I’ve ever been.(cheap)18. She is a very good tennis player.Her trainer says she is .(good)19. He’s a very dangerous criminal.The police say he is in the country.(dangerous)20. We should buy him a beautiful present.Last year we give him gift of all in his birthday.(beautiful)Bài 12:chọn và cho dạnh đối chiếu nhất của tính từ tiếp sau đây rồi điền vào chỗ trống.Funny high delicious easy cold boring lucky smart
Dirty rich valuable bad large cheap long scary 1. Yesterday was day of the year.I almost froze khổng lồ death walking home from school! 2. That was movie I’ve ever seen.I almost walked out in the middle. 3. Please give me your recipe.That is cake I’ve ever eaten. 4. Jerry is student in our class.He gets the đứng đầu grades in every course. 5. Bod told story last night.I couldn’t stop laughing. 6. Whales are animals in the world. 7. The Amazon is river in the world. 8. Marie is person I know.She has won the lottery four times! 9. He is speaker I have ever heard.Half the audience fell asleep during his speech.10. Mount Everest is mountain in the world.11. That is painting in the art gallery.It’s worth a million dollars.12. Bill Gates is one of men in the world.13. I finished the exercise in five minutes.It was homework the teacher has ever give us. 14. Arthur hates lớn clean.He has apartment I’ve ever seen.15. My dinner only cost $6,00.That must be restaurant in town.16. I was afraid khổng lồ turn off the lights last night.That was show I’ve ever watched.Bài 13: Viết những câu so sánh nhất,dùng các từ gợi ý.1. Nga / beautiful / her class. . 2. We / like / wearing / late / fashion. . 3. You / pretty / girl / in class. . 4. The red dress / attractive / in the shop. . 5. I / always / tell fun / jokes. . 6. Who / short / person / in your family ? ? 7. Who / independent / person / you / know ? ? 8. My brother / tall / in the class. . 9. Who / good / singer / in the world ? ? 10. He / popular / singer / in the world. .BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAOBài 14:Chia động từ trong ngoặc sống thì quá khứ đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành, tiếp đến viết lại câu hoàn chỉnh. 1.We (live) here for 2 years. => . 2. They (live) in Washington in 1960. => . 3. Lan (leave) Hanoi last month và (work) in Ho bỏ ra Minh đô thị since then. => . 4. Mr phái nam (teach) English since 2000. => . 5. We (buy) this oto 2 years ago. => . 6. How long you (learn) English ? => ? 7. I (not see) him since we (say) goodbye. => . 8. Yesterday I (visit) my parents. => . 9. I (learn) English for 10 years. => . 10. Lan & Nga (be) close friends since last year. => . 11. What you (do) yesterday? => ? 12. I (read) the novel written by Jack London several times. => . 13. She (be) born in 1980. => . 14. Mr phái nam (teach) English in this school since he (graduate) from university in 2000. => . 15. Last month I (be) in the hospital. => . 16. I (have) a computer since my nineteenth birthday. => . 17. The last time I (go) khổng lồ Ho bỏ ra Minh đô thị was in 2012. => . 18. We (move) here in 1998.We (be) here for a long time now. => . 19. She (come) to trung quốc four times.She loves this country => . 20. It was so hot that I (go) swimming with my friends yesterday. => .Bài 15:Viết lại những câu sau đây ở thì hiện tại ngừng sao cho nghĩa ko đổi. 1. We started living here fifteen years ago. =>We have . 2. When did you begin khổng lồ learn English ? =>How long ? 3. I last wrote a letter to my aunt in May. =>I haven’t . 4. Mr Minh began to collect stamps in 2000. =>Minh has . 5. Nga started learning French last year. =>Nga . 6. The last time I saw her was in 2000. =>I haven’t .Bài 16:Khoanh tròn vào đáp án đúng 1. I am my mother. A. Taller than B. The tallest 2. She is student in her class. A. Younger than B. The younger C. The youngest 3. The dog is the cat. A. The older than B. Older than C. The oldest 4. The red jacket is the xanh jacket. A. Expensiver than B. More expensive than C. The most expensive 5. My mother is in her family. A. The shorter B. The shorter than C. The shortest 6. I lượt thích sushi,but Chinese food is . A. Better B. The better C. More better D. The bestest 7. My drink is of all the drink. A. Colder than B. The coldest C. The most cold 8. My sister is student in her class. A. Smarter than B. The smarter C. The most smart D. The smartest 9. Those books are the other books. A. Expensiver than B. Moe expensive than C. Most expensive than D. The most expensive 10. Her brother is soccer player on his team. A. The better B. Better than C. The most good D. The best
Bài 17:cho dạng đúng của tính từ vào ngoặc,so sánh hơn hoặc đối chiếu nhất 1. Football is (popular) thể thao in the world. 2. Can you think of something (intelligent) to lớn say? 3. It’s (short) day of year. 4. London is (big) Birmingham. 5. This chair is (comfortable) that one. 6. The weather is getting (bad) . 7. Living in the countryside is (peaceful) living in the city. 8. Who is (clever) in the class? 9. That’s (delicious) meal I’ve ever hard. 10. It was (boring) speech I’ve ever heard. 11. She was a very intelligent student.She was (intelligent) girl in her class. 12. It’s very old castle.Experts argued it is (old) in Britain. 13. I’m going to lớn sleep on the sofa.The floor is (uncomfortable) , than it. 14. This new job is (important) for me than the last I had. 15. Living in the countryside is (healthy) than leaving in town. 16. These instructions were (difficult) ones I have ever read. 17. This is the (expensive) nesklace I have ever seen: I can’t believe it’s $1,000,000! 18. The sports car is (fast) than the minivan. 19. This movie is (interesting) than the one that we saw last week 20. My class starts (early) in the morning than yours does.Bài 18:Sắp xếp các từ sau để tạo ra thành câu hoàn chỉnh1. Taller / than / Gary / Rick / is. . 2. Trousers / John / got / has / new / light. . 3. Mary / clothes / likes / bigger . 4. An / expensive / Rick / wearing / coat / is . 5. The / Carol / has / scarf / got / shortest . 6. The / student / he / tallest / is . 7. Actress / Mary / the / was / popular / most . 8. He / the / was / footballer / best . 9. Plays / than / better / you / Mary . 10. Father / is / your / than / stronger / mine .Bài 19:Có 9 lỗi sai trong đoạn văn dưới đây.Tìm,gạch chân và sủa lỗi không nên đó. Lấy một ví dụ : travel -> traveled My wife & I have travel as much as possible since we retired.We’ve visited cousins in Australia,and we has been khổng lồ New Zealand twice.We’ve also went on safari in Africa.We’ve been khổng lồ Europe a lot.Gina & I has spent time in Paris,in Madrid,and in several cities in Italy.We hasn’t gone lớn Eastern Europe yet,though. We hope to lớn visit Prague & Budapest next year. My sister Betty was born in the United States,and she has never traveled outside the country-except once when she was very young.But she have been lớn a lot of places in the U.S.She has visit most of the national parks:the Grand Canyon,Yellowstone ,Yosemite,and so on.She has been to all of the big cities,too. In fact,she is lived in four different cities in the U.S.New York,Boston,Los Angeles & San Francisco.I think she seen more of her own country than most people.