dịch vụ thương mại di cồn internet / vô tuyến Viettel++ thương mại & dịch vụ doanh nghiệp chiến thuật CNTT chiến thuật Viễn Thông giải pháp Io
T hỗ trợ khách mặt hàng
SMS Plus:Là team tính nu0103ng du1ecbch vu1ee5 Tin nhu1eafn tiu1ec7n ích. Du1ecbch vu1ee5 được cho phép khách sản phẩm thu1ef1c hiu1ec7n: Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn, tru1ea3 lu1eddi tin nhu1eafn tu1ef1 u0111u1ed9ng, Chu1eef ký kết kèm tin nhu1eafn, Tin nhu1eafn Flash, Tin nhu1eafn hu1eb9n giu1edd.
- DV Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn - SMS Forward: DV mang đến pheu0301p người tiêu dùng su01b0u0309 duu0323ng chuyêu0309n tiêu0301p tin nhu0103u0301n tu01a1u0301i 01 thuê bao khau0301c.
- DV Tin nhu1eafn tru1ea3 lu1eddi tu1ef1 u0111u1ed9ng - SMS Autoreply: DV chất nhận được khách sản phẩm cau0300i u0111u0103u0323t tin nhu0103u0301n trau0309 lu01a1u0300i tu01b0u0323 u0111ôu0323ng vào tru01b0u01a1u0300ng hu01a1u0323p cou0301 tin nhu0103u0301n u0111êu0301n nhu01b0ng ko thêu0309 nhâu0323n u0111u01b0u1ee3c tin nhu1eafn (hu1ebft pin/tu1eaft máy/ngoài vùng phu1ee7 sóng)
- DV Chu1eef ký kết tin nhu1eafn - SMS Sign: DV có thể chấp nhận được khách sản phẩm thêm chu1eef ký cá thể vào cuu1ed1i nu1ed9i dung tin nhu1eafn khi gu1eedi tin nhu1eafn tu1edbi mướn bao/nhóm mướn bao khác.
- Du1ecbch vu1ee5 Tin nhu1eafn Flash – Flash SMS: DV chất nhận được thuê bao gu1eedi u0111i nhu1eefng tin nhu1eafn du01b0u1edbi du1ea1ng flash SMS
- Du1ecbch vu1ee5 Tin nhu1eafn hu1eb9n giu1edd - Future SMS: DV cho phép thuê bao hu1eb9n thu1eddi gian (ngày/giu1edd) gu1eedi tin nhu1eafn SMS. Người tiêu dùng gu1eedi tin nhu1eafn vào thu1eddi u0111iu1ec3m N, nhu01b0ng tin nhu1eafn này su1ebd chủ yếu thu1ee9c u0111u01b0u1ee3c gu1eedi tu1edbi ngu01b0u1eddi nhu1eadn vào mu1ed9t thu1eddi gian sau u0111ó. - Miu1ec5n giá thành khi u0111u0103ng ký kết du1ecbch vu1ee5
- Cu01b0u1edbc chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn, chu1eef cam kết tin nhu1eafn, tin nhu1eafn tru1ea3 lu1eddi tu1ef1 u0111u1ed9ng, tin nhu1eafn flash, tin nhu1eafn hu1eb9n giu1edd: u0110u01b0u1ee3c tính giá thành nhu01b0 1 tin nhu1eafn thông thu01b0u1eddng.
","register_code":"DKA","unregister_code":"HUYA","service_amount":"0","service_sub":<"id":"QXJ0a
WNs158a69d21bec7c","sub
Service
Code":"AUTOSMSREPLY_SMSPLUS","title":"Tru1ea3 lu1eddi tin nhu1eafn tu1ef1 u0111u1ed9ng","short_description":"
Tin nhu1eafn tru1ea3 lu1eddi tu1ef1 u0111u1ed9ng u2013 SMS Autoreply: Du1ecbch vu1ee5 Miu1ec5n cu01b0u1edbc thuu00ea bao ","body_app":"


Tin nhu1eafn tru1ea3 lu1eddi tu1ef1 u0111u1ed9ng – SMS Autoreply: được cho phép khách hàng mua u0111u1eb7t tin nhu1eafn tru1ea3 lu1eddi tu1ef1 u0111u1ed9ng trong tru01b0u1eddng hu1ee3p bao gồm tin nhu1eafn u0111u1ebfn nhu01b0ng ko thu1ec3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c tin nhu1eafn (khi hu1ebft pin, tu1eaft máy…) ","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch u0111u1ed3ng u00fd u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 Tru1ea3 lu1eddi tin nhu1eafn tu1ef1 u0111u1ed9ng?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"DKA","unregister_code":"HUYA","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs158a69dcbc3184","sub
Service
Code":"SIGN_SMSPLUS","title":"Chu1eef ku00fd ku00e8m tin nhu1eafn","short_description":"
Chu1eef ku00fd tin nhu1eafn - SMS Sign: cho phu00e9p khu00e1ch hu00e0ng thu00eam chu1eef ku00fd cu00e1 nhu00e2n vu00e0o cuu1ed1i nu1ed9i dung tin nhu1eafn khi gu1eedi tin nhu1eafn tu1edbi thuu00ea bao/nhu00f3m thuu00ea bao khu00e1c ","body_app":"
Chu1eef ký kết tin nhu1eafn - SMS Sign: được cho phép khách hàng thêm chu1eef ký cá nhân vào cuu1ed1i nu1ed9i dung tin nhu1eafn khi gu1eedi tin nhu1eafn tu1edbi thuê bao/nhóm thuê bao khác ","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch u0111u1ed3ng u00fd u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 Chu1eef ku00fd tin nhu1eafn?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"DKS","unregister_code":"HUYS","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs15b3b4abdb30fd","sub
Service
Code":"SMSFLASH","title":"Tin nhu1eafn Flash ","short_description":"
Tin nhu1eafn hiu1ec3n thu1ecb nu1ed5i tru00ean mu00e0n hu00ecnh u0111iu1ec7n thou1ea1i ","body_app":"","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 Tin nhu1eafn Flash, DV miu1ec5n cu01b0u1edbc TB, tin nhu1eafn u0111u01b0u1ee3c tu00ednh phu00ed nhu01b0 cu01b0u1edbc SMS thu00f4ng thu01b0u1eddng?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"DKL","unregister_code":"HUYL","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"ngu00e0y","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs15b3b4b78b054e","sub
Service
Code":"SMSFUTURE","title":"Tin nhu1eafn hu1eb9n giu1edd","short_description":"
Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 thiu1ebft lu1eadp hu1eb9n giu1edd gu1eedi tin nhu1eafn. ","body_app":"","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch xu00e1c nhu1eadn u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 Tin nhu1eafn hu1eb9n giu1edd, DV miu1ec5n cu01b0u1edbc TB, tin nhu1eafn u0111u01b0u1ee3c tu00ednh phu00ed nhu01b0 cu01b0u1edbc SMS thu00f4ng thu01b0u1eddng?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch vu1ee5?","register_code":"DKT","unregister_code":"HUYT","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"ngu00e0y","is
Reg":0,"register_status":"1","id":"QXJ0a
WNs158a69bd934298","sub
Service
Code":"SMSFORWARD_SMSPLUS","title":"Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn","short_description":"
Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn u2013 SMS Forward: đến phu00e9p khu00e1ch hu00e0ng su1eed du1ee5ng chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn tu1edbi 01 thuu00ea bao khu00e1c ","body_app":"
Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn – SMS Forward: cho phép khách hàng su1eed du1ee5ng chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn tu1edbi 01 thuê bao khác ","charges":"0","confirm":"Quu00fd khu00e1ch u0111u1ed3ng u00fd u0111u0103ng ku00fd du1ecbch vu1ee5 Chuyu1ec3n tiu1ebfp tin nhu1eafn?","confirm_cancel":"Quu00fd khu00e1ch cu00f3 chu1eafc chu1eafn muu1ed1n hu1ee7y du1ecbch","register_code":"DKF","unregister_code":"HUYF","service_view":0,"favorite":0,"cycle":"thu00e1ng","is
Reg":0,"register_status":"1">,"type_reg":"vas","image":"http://media.vietteltelecom.vn/upload/Article
Service/97/f8/89/1c5c5aa639b80fe7218092e599810cfe7acb8ee0.jpg","icon":"http://media.vietteltelecom.vn/upload/13625/20171011/46e3373b4381fcadebf307c52ad18328.png","image_pcclink":"http://media.vietteltelecom.vn/upload/13625/20171011/46e3373b4381fcadebf307c52ad18328.png","icon_pcclink":"http://media.vietteltelecom.vn/upload/13625/20171011/46e3373b4381fcadebf307c52ad18328.png","link":"http://vietteltelecom.vnhttp://media.vietteltelecom.vn/upload/dich-vu-gia-tang/sms-plus.html","web_url":"https://viettel.vn/di-dong/chi-tiet-dich-vu/QXJ0a
WNs158775360e4c6f","face_url":"","youtube_url":"","banner_url":"http://media.vietteltelecom.vn/upload/Article
Service/9a/58/89/4c23ef00665ef801d6f933aa61fe54839d617527.jpg","package_name":"","ios
Schema":"","ios
App
Link":"","service_view":0,"keywords":"","service_used_state":0}">

Nhằm hỗ trợ người dùng có tương đối nhiều sự chọn hơn, Viettel hỗ trợ nhiều gói cước nhắn tin khuyến mãi. Hãy theo dõi bài viết này văn hóa truyền thống đời sinh sống trong chuyên mục trong thể loại Công nghệ cùng đời sống sẽ lí giải để hiểu phương pháp đăng ký kết tin nhắn Viettel theo ngày giá rẻ chỉ còn 2k, những ưu đãi nhé!

Bài viết triển khai trên điện thoại hệ điều hành quản lý Android. Tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên điện thoại hệ điều hành quản lý i
OS
cùng điện thoại phổ thông.

Bạn đang xem: Đăng ký tin nhắn của viettel

Để đk nhắn tin nội mạng Viettel, năng lượng điện thoại của người sử dụng không rất cần được kết nối mạng, nhưng các bạn buộc phải gồm đủ số tiền trong tài khoản tương xứng với cước phí tổn gói cước mà bạn có nhu cầu đăng ký.

Nội dung bài viết


Các gói đăng ký tin nhắn Viettel nội mạng 1 tuần
Hướng dẫn đk tin nhắn nội mạng giá tốt bằng *098#

Các gói đk tin nhắn Viettel nội mạng 1 ngày

Tên gói cướcCú pháp đăng kýƯu đãiGiá
VT3KVT3K nhờ cất hộ 109Miễn phí tổn 100 SMS nội mạng.Miễn phí hotline nội mạng từ phút thứ hai đến phút sản phẩm công nghệ 10 + 200MB.3000đ/Ngày
FT5PFT5P nhờ cất hộ 109Miễn phí 25 SMS nội mạng.Miễn mức giá 35 phút điện thoại tư vấn nội mạng.5000đ/Ngày
VT100VT100 nhờ cất hộ 109Miễn giá tiền 550 SMS nội mạng.Cước hotline nội mạng còn 200đ/phút.2500đ/Ngày
VT100GVT100G nhờ cất hộ 109Miễn giá tiền 250 SMS nội mạng.Cước hotline nội mạng còn 300 đồng/phút + 100MB3000đ/Ngày
VT3SVT3S gởi 109Miễn phí tổn 100 SMS nội mạng.Gọi nội mạng sút còn 200đ/phút3000đ/Ngày
DKGDKG giữ hộ 109100 SMS nội mạng miễn phí.Gọi nội mạng chỉ 200đ/phút.3000đ/Ngày
S2S2 nhờ cất hộ 109Miễn mức giá 200 SMS nội mạng.2.000đ/Ngày
SMSS100SMS100 nhờ cất hộ 170Miễn giá thành 100 SMS nội mạng.3000đ/Ngày
KMSV5KMSV5 gởi 109300 SMS nội mạng.Giảm cước hotline nội mạng 300đ/phút.300MB data.5.000đ/ ngày
S3S3 nhờ cất hộ 170300 SMS nội mạng3000đ/Ngày
Để hủy những gói cước nhắn tin nội mạng Viettel theo ngày, bạn chỉ việc soạn tin: HUY nhờ cất hộ 109.

Các gói đăng ký tin nhắn Viettel nội mạng 1 tuần

Gói cước S5

Cú pháp đăng ký: S5 gửi 170.Nhận 500 SMS miễn giá tiền nhắn tin nội mạng Viettel.Cước phí đăng ký gói: 5.000đ/lần đăng kýThời hạn sử dụng của gói cước: 7 ngày tính từ thời điểm đk gói cước thành công. Gói cước đã tự rượu cồn gia hạn sau 7 ngày sử dụng.Để diệt gói cước, soạn tin nhắn HUY S5 giữ hộ 170.
*
Cách bỏ gói cước S5

Hướng dẫn đk tin nhắn nội mạng giá tốt bằng *098#

Lưu ý: bạn cũng có thể đăng kí theo 3 phương pháp sau:

1. Soạn lời nhắn giữ hộ 109

2. Truy cập vào vận dụng My Viettel > lựa chọn Gói cước ở góc cạnh dưới screen > chọn Gói cước thoại + SMS > Gạt nút tròn sát bên gói cước sang phải để đăng kí gói cước chúng ta muốn.

3. Nhấn *098# để đk như hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn nhanh

Bạn ấn *098# trực tiếp từ bàn phím điện thoại cảm ứng > Nhấn nút gọi để bình chọn > Tại màn hình sẽ hiện nay lên phần nhiều thông tin cho mình lựa chọn, ý muốn tra cứu thông tin nào chỉ việc bấm số trên màn hình hiển thị tương ứng cùng với số máy tự của tin tức đó.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: từ bàn phím điện thoại thông minh bạn bấm *098# rồi dấn phím gọi, bây giờ màn hình đang hiển thị các lựa lựa chọn tra cứu thông tin khác nhau.

*
Hướng dẫn đăng ký gói nội mạng bằng *098#

Bước 2: Bấm phím 3 để tra cứu những gói điện thoại tư vấn nội mạng, hệ thống sẽ reviews các gói cước không giống nhau. Bạn sẽ tùy lựa chọn và cần sử dụng gói phù hợp với tài thiết yếu và nhu yếu bạn nhất.

Xem thêm: Data Mining Là Gì? Các Công Cụ Khai Phá Dữ Liệu Là Gì Khai Thác Dữ Liệu Là Gì

*
Hướng dẫn đăng ký gói nội mạng bởi *098#

Bước 3: chúng ta lựa chọn tặng phù hợp với nhu cầu và tiến hành theo khuyên bảo để đăng ký.

Trên đây là tổng hợp biện pháp đăng cam kết tin nhắn Viettel theo ngày giá bèo và có không ít ưu đãi giúp cho bạn chat với anh em thả ga. Giả dụ cảm thấy bài viết hữu ích, hãy share cho bạn bè và hãy nhờ rằng để lại phản hồi phía bên dưới nhé!