Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách bắt đầu (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, có đáp án của ba bộ sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 học kỳ 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 đọc là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. thiết bị Hai B. đồ vật Ba C. thiết bị Tư D. thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 và 47 C. 37 với 55 D. 55 cùng 47


Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng tất cả bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn bao gồm 100 cây đào, sau khi bán đi một trong những cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã chào bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã phân phối số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. a) Viết các số tất cả hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị là 9.

..............................................................................................................................................

b) trong những số trên:

- Số nhỏ xíu nhất là:…………………………………

- Số lớn nhất là:………………………………...

- Số lớn hơn 50 nhưng bé dại hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

9 + 5 = …………… 8 + 8 =……………….. 7 + 6 =…………….

8 + 3 =……………. 5 + 7 =……………….. 9 + 9 =…………….

14 – 5 =…………… 17 – 8 =……………… 12 – 6 =……………

18 – 9 =…………… 13 – 6 =……………… 11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*

Bài 4. Đặt tính rồi tính:


a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. vào vườn tất cả 35 cây bưởi. Số kilomet cam nhiều hơn nữa số cây bưởi là 18 cây. Hỏi trong vườn có toàn bộ bao nhiêu cây?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối hai đồng hồ đeo tay chỉ thuộc giờ cùng với nhau:

*

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp rộng Quân 5cm. Hỏi Kiên cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền vào địa điểm chấm mang lại thích hợp:

a) hôm nay là trang bị ……….. Ngày ………… tháng ……….

b) 5 bữa sau là sản phẩm ………… ngày …………. Mon ……….

c) 2 ngày trước là trang bị ………… ngày …………..tháng ……….

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. ko điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ bỏ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) kiếm tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính sản phẩm dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan bao gồm số cành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ với hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên có mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai bao gồm 16 mẫu kẹo, Mai có khá nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan gồm bao nhiêu mẫu kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là thiết bị hai. Vậy ngày 25 mon 11 là lắp thêm mấy?

A. vật dụng tư B. sản phẩm năm C. sản phẩm công nghệ sáu D. sản phẩm công nghệ bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tra cứu x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: kiếm tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 gồm đáp án

Top 10 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp ánGiới thiệu kênh Youtube Viet
Jack


Đã có tiện ích Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài ngay áp dụng trên android và i
OS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, giờ Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám đít nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi Toán 2 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án đề số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào vần âm đặt trước phương án trả lời đúng nhất mang lại mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. tác dụng của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. công dụng của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, lắp thêm hai là ngày 3 mon 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 tháng 12

C. Ngày 9 mon 12

D. Ngày 10 mon 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. trong phép cộng tất cả tổng bởi 19, số hạng đầu tiên bằng 9. Hỏi số hạng vật dụng hai bằng bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần từ bỏ luận : Làm các bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) tra cứu x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ nhàng hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số bé dại nhất có hai chữ số cùng số lớn số 1 có một chữ số.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án đề số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số tức khắc trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – trăng tròn = … hiệu quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học cơ hội 7 giờ. Chúng ta An mang lại trường lúc 8 giờ. Vậy An đến lớp muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: 1 ngày có.... Giờ. Số buộc phải điền vào nơi chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình tiếp sau đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn gồm 45 cây ổi, số cây ổi ít hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) tìm kiếm x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 35 thì được số gồm hai chữ số kiểu như nhau cơ mà tổng nhị chữ số đó bởi 18.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án đề số 3

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:Số ngay tắp lự trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời gian nào dài nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số đề nghị điền vào ô trống là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

A.84

B.48

C.21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính công dụng 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải vóc xanh nhiều năm 75 dm. Miếng vải đỏ dài thêm hơn mảnh vải vóc xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ bên có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo" />

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) tra cứu x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một cửa hàng có 98 chiếc xe đạp và xe pháo máy, trong những số ấy có 29 dòng xe đạp. Hỏi cửa hàng có từng nào chiếc xe máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) tìm kiếm X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các quý giá của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Minh mệnh chính yếu - sách định mệnh giá tốt tháng 12, 2022

…………………………………………………………………………………………………..